Република България ● Община Смядово

Езици

Заповеди на Кмета на община Смядово за търгове

петък, 10.04.2020 г.

З А П О В Е Д

№ 203

гр. Смядово, 09.04.2020 г.

 

 

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.4 от ЗОС и чл.129, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решение №59 по Протокол №2 от 27.02.2020 г. на Общински съвет - Смядово

 

Н А С Р О Ч В А М:

 

 1. Публичен търг с явно наддаване за продажба на МПС с рег. №Н9807АМ, двигател № 289М2633; марка: УАЗ; модел: 3962-01; вид на МПС: товарен; тип: Фургон; товароносимост; 2670 кг; брой места: 1+1; цвят: маслено зелен; година на регистрация: 1993 г.
 2. Определям начална тръжна цена в размер на 1450/хиляда четиристотин и петдесет/ лв. без включен ДДС.
 3. Търгът да се проведе на 22.04.2020 година /сряда/ от 13.30 часа в сградата на Община Смядово, гр. Смядово, пл. ”Княз Борис І” № 2.
 4. Стъпка за наддаване в размер на 10% от началната тръжна цена.
 5. Кандидатите за участие в търга трябва да внесат депозит в размер равен на 10% от началната тръжна цена – 145,00 /сто четиридесет и пет/ лв.
 6.  Краен срок за внасяне на депозитната вноска: до 11:00 часа на 22.04.2020 г. в брой на касата на Община Смядово, ет.3, стая №18.
 7. Тръжните документи могат да се получат от Информационния център в сградата на Община Смядово, всеки работен до 17.00 часа на 21.04.2020 г. включително. Съгласно чл.31, т.25 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Смядово цената за документация за участие в търгове за продажба на имоти, общинска собственост е размер на 15,00 лв.
 8. Заявление за участие, придружено с изискуемите документи по т. IХ от настоящата заповед се подава в запечатан, непрозрачен плик до 11:30 часа на 22.04.2020 г. в Информационния център на Община Смядово. Върху плика да бъде изписано наименование на обекта, предмет на търга и името на участника.
 9. Утвърждавам тръжна документация:
 1. Копие от настоящата Заповед за откриване на публичния търг с явно наддаване;
 2. Заявление по образец;
 3. Декларация по образец за наличието и липса на задължения към Община Смядово;
 4. Декларация по образец за оглед;
 5. Документ за внесен депозит за участие.
 6. Проект на договор;
 7. Декларация по образец за запознаване с условията на търга и проекта на договора;
 8. Тръжни условия;
 9. Заверено копие на пълномощно в случай, че кандидата се представлява от пълномощник (оригинала се представя в деня на търга).
 1. Оглед на имотите, може да се извърши в рамките на работното време, всеки работен ден до деня на провеждане на търга, като разходите са за сметка на кандидата.
 2. Достигнатата тръжна цена се заплаща в 14-дневен срок след влизане в сила на заповедта за обявяване на спечелилия кандидат в брой на касата на общината или по банков път.

 

На основание чл.129, ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество настоящата Заповед да се обяви на сайта на общината и изложи на видно място в сградата на Община Смядово.

 

Препис от настоящата Заповед да се сведе до знанието на заинтересованите лица за сведение и изпълнение.

 

 

 

ИВАНКА ПЕТРОВА         /П/

Кмет на Община Смядово

 

Съгласувал: /П/

Тодор Илиев

Адв. ШАК

 

Изготвил: /П/

Ирена Вълчева

Старши специалист

 


З А П О В Е Д

№ 204

гр. Смядово, 09.04.2020 г.

 

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.4 от ЗОС и чл.129, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решение №59 по Протокол №2 от 27.02.2020 г. на Общински съвет - Смядово

Н А С Р О Ч В А М:

 1. Публичен търг с явно наддаване за продажба на МПС с рег. №Н6640АС, рама № Р0200557; марка: УАЗ; модел: 452; вид на МПС: специален; брой места: 6+1; цвят: бежов; година на регистрация: 1996 г.
 2. Определям начална тръжна цена в размер на 1000/хиляда/ лв. без включен ДДС.
 3. Търгът да се проведе на 22.04.2020 година /сряда/ от 13.00 часа в сградата на Община Смядово, гр. Смядово, пл. ”Княз Борис І” № 2.
 4. Стъпка за наддаване в размер на 10% от началната тръжна цена.
 5. Кандидатите за участие в търга трябва да внесат депозит в размер равен на 10% от началната тръжна цена – 100,00 /сто/ лв.
 6.  Краен срок за внасяне на депозитната вноска: до 11:00 часа на 22.04.2020 г. в брой на касата на Община Смядово, ет.3, стая №18.
 7. Тръжните документи могат да се получат от Информационния център в сградата на Община Смядово, всеки работен до 17.00 часа на 21.04.2020 г. включително. Съгласно чл.31, т.25 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Смядово цената за документация за участие в търгове за продажба на имоти, общинска собственост е размер на 15,00 лв.
 8. Заявление за участие, придружено с изискуемите документи по т. IХ от настоящата заповед се подава в запечатан, непрозрачен плик до 11:30 часа на 22.04.2020 г. в Информационния център на Община Смядово. Върху плика да бъде изписано наименование на обекта, предмет на търга и името на участника.
 9. Утвърждавам тръжна документация:
 1. Копие от настоящата Заповед за откриване на публичния търг с явно наддаване;
 2. Заявление по образец;
 3. Декларация по образец за наличието и липса на задължения към Община Смядово;
 4. Декларация по образец за оглед;
 5. Документ за внесен депозит за участие.
 6. Проект на договор;
 7. Декларация по образец за запознаване с условията на търга и проекта на договора;
 8. Тръжни условия;
 9. Заверено копие на пълномощно в случай, че кандидата се представлява от пълномощник (оригинала се представя в деня на търга).
 1. Оглед на имотите, може да се извърши в рамките на работното време, всеки работен ден до деня на провеждане на търга, като разходите са за сметка на кандидата.
 2. Достигнатата тръжна цена се заплаща в 14-дневен срок след влизане в сила на заповедта за обявяване на спечелилия кандидат в брой на касата на общината или по банков път.

 

На основание чл.129, ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество настоящата Заповед да се обяви на сайта на общината и изложи на видно място в сградата на Община Смядово.

 

Препис от настоящата Заповед да се сведе до знанието на заинтересованите лица за сведение и изпълнение.

 

 

ИВАНКА ПЕТРОВА         /П/

Кмет на Община Смядово

 

 

Съгласувал: /П/

Тодор Илиев

Адв. ШАК

 

Изготвил: /П/

Ирена Вълчева

Старши специалист