Република България ● Община Смядово

Езици

Заповед за търг

вторник, 21.05.2019 г.

З А П О В Е Д

№ 281

гр. Смядово, 20.05.2019 г.

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.4 от ЗОС и чл.129, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решения №№502, 503, 505, 506 по Протокол №3 от 28.03.2019г. на Общински съвет - Смядово

Н А С Р О Ч В А М:

 1. Публични търгове с явно наддаване за продажба на поземлени имоти, частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Бял бряг, подробно описани в таблица тук (386.38 KB, PDF).
 2. Търговете да се проведат за всеки имот отделно при начални тръжни цени съгласно посочените в графа 6 от таблицата.
 3. Търговете да се проведат на 7.06.2019 година /петък/ от 11.00 часа в сградата на Община Смядово, гр. Смядово, пл. ”Княз Борис І” № 2.
 4. Стъпка за наддаване в размер на 10% от началната тръжна цена.
 5. Кандидатите за участие в търга трябва да внесат за всеки имот по отделно депозит в размер равен на 10% от началната тръжна цена – сумите са посочени в графа 7.
 6.  Краен срок за внасяне на депозитната вноска: до 15:00 часа на 6.06.2019 г. в брой на касата на Община Смядово, ет.3, стая №18.
 7. Тръжните документи могат да се получат от Информационния център в сградата на Община Смядово, всеки работен до 12.00 часа на 06.06.2019 г. включително. Съгласно чл.31, т.25 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Смядово цената за документация за участие в търгове за продажба на имоти, общинска собственост е размер на 15,00 лв.
 8. Заявление за участие, придружено с изискуемите документи по т. IХ от настоящата заповед се подава за всеки имот отделно в запечатан, непрозрачен плик до 16:30 часа на 06.06.2019г. в Информационния център на Община Смядово. Върху плика да бъде изписано наименование на обекта, предмет на търга и името на участника.
 9. Утвърждавам тръжна документация:
 10. Копие от настоящата Заповед за откриване на публичния търг с явно наддаване;
 11. Заявление по образец;
 12. Декларация по образец за наличието и липса на задължения към Община Смядово;
 13. Декларация по образец за оглед на имота;
 14. Документ за внесен депозит за участие.
 15. Проект на договор за наем;
 16. Декларация по образец за запознаване с условията на търга и проекта на договора;
 17. Тръжни условия;
 18. Заверено копие на пълномощно в случай, че кандидата се представлява от пълномощник (оригинала се представя в деня на търга).
 1. Оглед на имотите, може да се извърши в рамките на работното време, всеки работен ден до деня на провеждане на търга, като разходите са за сметка на кандидата.
 2. Достигнатата тръжна цена се заплаща в 14-дневен срок след влизане в сила на заповедта за обявяване на спечелилия кандидат в брой на касата на общината или по банков път.

На основание чл.129, ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество настоящата Заповед да се обяви на сайта на общината и изложи на видно място в сградата на Община Смядово.

Препис от настоящата Заповед да се сведе до знанието на заинтересованите лица за сведение и изпълнение.

 

ИВАНКА ПЕТРОВА        

Кмет на Община Смядово

 

Съгласувал:

Росица Пенчева

Адв. ШАК

 

Изготвил:

Ирена Вълчева

Старши специалист