Република България ● Община Смядово

Езици

Заповед за търг

вторник, 21.05.2019 г.

З А П О В Е Д

№ 282

гр. Смядово, 20.05.2019 г.

 

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.4 от ЗОС и чл.129, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решения №504 по Протокол №3 от 28.03.2019г. на Общински съвет - Смядово

Н А С Р О Ч В А М:

 1. Публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот № 105020 /едно нула пет нула две нула/, частна общинска собственост, АОС №393/17.08.2006 г., представляващ земеделска земя, разположен в землището на с.Желъд, местност „До село“, с площ от 2,825 дка, категория III /трета/ и начин на трайно ползване – друга селскостопанска територия.
 2. Определям начална тръжна цена в размер на 1150 лв. /хиляда сто и петдесет лева/.
 1. Търгът ще се проведе на 7.06.2019 година /петък/ от 10.30 часа в сградата на Община Смядово, гр. Смядово, пл. ”Княз Борис І” № 2.
 2. Стъпка за наддаване в размер на 10% от началната тръжна цена.
 3. Кандидатите за участие в търга трябва да внесат депозит в размер равен на 10% от началната тръжна цена – 115,00 лв.
 4.  Краен срок за внасяне на депозитната вноска: до 15:00 часа на 6.06.2019 г. в брой на касата на Община Смядово, ет.3, стая №18.
 5. Тръжните документи могат да се получат от Информационния център в сградата на Община Смядово, всеки работен до 12.00 часа на 06.06.2019 г. включително. Съгласно чл.31, т.25 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Смядово цената за документация за участие в търгове за продажба на имоти, общинска собственост е размер на 15,00 лв.
 6. Заявление за участие, придружено с изискуемите документи по т. IХ от настоящата заповед се подава за всеки имот отделно в запечатан, непрозрачен плик до 16:30 часа на 06.06.2019г. в Информационния център на Община Смядово. Върху плика да бъде изписано наименование на обекта, предмет на търга и името на участника.
 7. Утвърждавам тръжна документация:
 1. Копие от настоящата Заповед за откриване на публичния търг с явно наддаване;
 2. Заявление по образец;
 3. Декларация по образец за наличието и липса на задължения към Община Смядово;
 4. Декларация по образец за оглед на имота;
 5. Документ за внесен депозит за участие.
 6. Проект на договор за наем;
 7. Декларация по образец за запознаване с условията на търга и проекта на договора;
 8. Тръжни условия;
 9. Заверено копие на пълномощно в случай, че кандидата се представлява от пълномощник (оригинала се представя в деня на търга).
 1. Оглед на имотите, може да се извърши в рамките на работното време, всеки работен ден до деня на провеждане на търга, като разходите са за сметка на кандидата.
 2. Достигнатата тръжна цена се заплаща в 14-дневен срок след влизане в сила на заповедта за обявяване на спечелилия кандидат в брой на касата на общината или по банков път.

 

На основание чл.129, ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество настоящата Заповед да се обяви на сайта на общината и изложи на видно място в сградата на Община Смядово.

 

Препис от настоящата Заповед да се сведе до знанието на заинтересованите лица за сведение и изпълнение.

 

 

 

ИВАНКА ПЕТРОВА        

Кмет на Община Смядово

 

 

Съгласувал:

Росица Пенчева

Адв. ШАК

 

Изготвил:

Ирена Вълчева

Старши специалист