Република България ● Община Смядово

Езици

Заповед № 28 от 18.01.2019 г.

петък, 18.01.2019 г.

 

На основание чл.129, ал.2 Закон за устройство на територията (ЗУТ) и чл. 44, ал.2, от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 13 от ЗМСМА, чл.134 ал.2 т.4 от ЗУТ и постъпило заявление с вх.№ 08-00-5/17.01.2019 г. от Община Смядово,

 

ОДОБРЯВАМ:

Изменение на подробен устройствен план - план за регулация, одобрен със Заповед №373/03.04.1967 г. в обхват: урегулирани поземлени имоти Х-БУЛГАРПЛОД от квартал 5, с. Янково, общ. Смядово, обл. Шумен, като: се променя отреждането му от УПИ Х-БУЛГАРПЛОД на УПИ X.

Площ на новообразуван УПИ X от кв.5 – 10170 кв.м.

Изменението е по зелените линии, щрихи и надписи на приложената скица за изменение на ПУП – план за регулация.

Настоящата заповед на основание чл.215, ал.1 и 4 от ЗУТ, може да бъде обжалвана по законосъобразност в четиринадесет дневен срок от съобщението й, чрез Общината пред Административен съд Шумен.

Одобреното изменение на подробен устройствен план да се публикува на интернет страницата на Община Смядово съгласно чл.129, ал.5 ЗУТ в тридневен срок от одобряването му.

Заповедта да се връчи на длъжностните и заинтересовани лица за сведение и изпълнение.

 

 

ИВАН КЮРКЧИЕВ /п/

Заместник – кмет на Община Смядово

/Представляващ община Смядово на осн. чл.39, ал.2 от ЗМСМА

и заповед №502 от 05.11.2015г./

 

Съгласувал: /п/

Росица Савева – Старши специалист „ТСУ“

Изготвил: /п/

арх. Иван Иванов - Гл. архитект на Община Смядово