Република България ● Община Смядово

Езици

Заповед № 218/19.04.2019 г. на Кмета на община Смядово

понеделник, 22.04.2019 г.
З А П О В Е Д

№ 218

гр. Смядово 19.04.2019 г.

 

            На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 19, ал. 3, т. 3, т. 12 и т. 15 от Закона за управление на отпадъците и във връзка с Писмо с Вх. № ОА-1415/17.04.2019 г. на Директора на РИОСВ, гр. Шумен относно чистотата на общинските пътища и отбивки във връзка с набелязани мерки за предотвратяване на африканската чума по свинете.

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

            1. Да се извърши оглед на всички общински пътища и уличната мрежа на територията на общината, относно наличие на отпадъци и едновременно се предприемат действия по почистването им. На оглед и почистване подлежат следните пътни отсечки:

            - от с. Кълново до разклона на второкласен път Шумен – Карнобат;

            - общински път между селата Янково и Бял бряг;

            - общински път от с. Желъд до разклона на третокласен път Шумен-Айтос-Бургас;

            - общински път от с. Ново Янково до разклона на третокласен път Шумен-Айтос-Бургас;

            - общински път от с. Черни връх до разклона на третокласен път Шумен-Айтос-Бургас;

            - общински път от с. Александрово до разклона на второкласен път Шумен – Карнобат;

            - цялата улична мрежа в населените места.

 

          2. Кметовете и кметските наместници по населени места да организират почистването на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване, почистване на общинските пътища и входно-изходните артерии на съответното населено место и не допускат повторно замърсяване, с цел ограничаване разпространението на африканска чума по свинете.

            3. За гр. Смядово организацията по почистването на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии, предназначени за обществено ползване, на локалните сметища по ограничителната линия на общинските пътища, входно-изходните артерии на гр. Смядово възлагам на Иван Йорданов Кюркчиев – Директор на Общинско предприятие „Чистота, озеленяване, благоустройство и охрана” гр. Смядово.

            4. Кметовете и кметските наместници ежемесечно да извършват оглед и да организират почистването на общинските пътища, намиращи се на територията на съответното землище.

            5. За предприетите действия по почистването на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии, предназначени за обществено ползване и на общинските пътища кметовете и кметските наместници да представят в Общинска администрация писмена информация за местонахождението и площта на почистените площи в срок до 03.05.2019г.

            6. Да се засили контрола по спазване разпоредбите на Закона за управление на отпадъците и Наредба за организацията и финансирането на дейностите по управление на отпадъците в Община Смядово.

            7. За обслужване на пътните отсечки от общинските пътища определям следните контейнери за битови отпадъци:

            - за общински път до с. Кълново – контейнера, поставен на кръстовището по ул. „Жечко Дечев” и ул. „Добри Войников” в с. Кълново;

            - за общински път до с. Ново Янково – контейнера, поставен по ул. „Васил Левски” в с. Ново Янково;

            - за общински път между селата Янково и Бял бряг – контейнера, поставен по ул. „Панайот Волов” в с. Янково и контейнера, поставен по ул. „Петър Монев” в с. Бял бряг;

            - за общински път до с. Желъд - контейнера, поставен по ул. „Камчия” в с. Желъд;

- за общински път до с. Черни връх - контейнера, поставен по ул. „Иван Вазов” в с. Черни връх;

            - за общински път до с. Александрово - контейнера, поставен по ул. „Здравец” в с. Александрово;

 

            Препис от настоящата Заповед да се връчи срещу подпис  на заинтересованите длъжностни лица за сведение и изпълнение.

 

 

ИВАНКА ПЕТРОВА

Кмет на Община Смядово

                                                                                                    

Изготвил:

Мирела Ганчева- спец. Еколог