Република България ● Община Смядово

Езици

Заповед на Кмета на община Смядово за обявяване на търг

петък, 12.07.2019 г.

З А П О В Е Д

№ 402

гр. Смядово, 10.07.2019 г.

 

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.4 от ЗОС и чл.129, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решения №513 по Протокол №4 от 25.04.2019г. на Общински съвет - Смядово

Н А С Р О Ч В А М:

 1. Публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот, представляващ УПИ II – Детска градина и ясла в кв.44 (четиридесет и четвърти) по плана на с. Веселиново с площ 4888 (четири хиляди осемстотин осемдесет и осем) кв.м., трайно предназначение – урбанизирана територия, НТП – ниско застрояване (до 10 м), с административен адрес: с. Веселиново, ул. „Рила“ №1 (едно), ведно с построените в имота сгради: Сграда за детско заведение със застоена площ 173 (сто седемдесет и три) кв.м, брой етажи – 2 (два); Сграда за детско заведение със застроена площ 92 (деветдесет и два) кв.м., брой етажи – 2 (два); Сграда за детско заведение със застроена площ 70 (седемдесет) кв.м., брой етажи – 1 (един); Друг вид сграда за обитаване със застроена площ 9 (девет) кв.м., брой етажи – 1 (един) и Селскостопанска сграда със застроена площ  от 40 (четиридесет) кв.м., брой етажи – 1 (един).
 2. Определям начална тръжна цена в размер на 33700 (тридесет и три хиляди и седемстотин) лв. без включен ДДС. Цената е определена в съответствие с разпоредбата на чл.45, ал.3 от ЗДДС.
 3. Търгът ще се проведе на 25.07.2019 година /четвъртък/ от 14.30 часа в сградата на Община Смядово, гр. Смядово, пл. ”Княз Борис І” № 2.
 4. Стъпка за наддаване в размер на 10% от началната тръжна цена.
 5. Кандидатите за участие в търга трябва да внесат депозит в размер равен на 10% от началната тръжна цена – 3370,00 лв.
 6. Краен срок за внасяне на депозитната вноска: до 16:30 часа на 24.07.2019 г. в брой на касата на Община Смядово, ет.3, стая №18.
 7. Тръжните документи могат да се получат от Информационния център в сградата на Община Смядово, всеки работен до 16.00 часа на 24.07.2019 г. включително. Съгласно чл.31, т.25 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Смядово цената за документация за участие в търгове за продажба на имоти, общинска собственост е размер на 15,00 лв.
 8. Заявление за участие, придружено с изискуемите документи по т. IХ от настоящата заповед се подава за всеки имот отделно в запечатан, непрозрачен плик до 17:00 часа на 24.07.2019г. в Информационния център на Община Смядово. Върху плика да бъде изписано наименование на обекта, предмет на търга и името на участника.
 9. Утвърждавам тръжна документация:
 1. Копие от настоящата Заповед за откриване на публичния търг с явно наддаване;
 2. Заявление по образец;
 3. Декларация по образец за наличието и липса на задължения към Община Смядово;
 4. Декларация по образец за оглед на имота;
 5. Документ за внесен депозит за участие.
 6. Проект на договор за наем;
 7. Декларация по образец за запознаване с условията на търга и проекта на договора;
 8. Тръжни условия;
 9. Заверено копие на пълномощно в случай, че кандидата се представлява от пълномощник (оригинала се представя в деня на търга).
 1. Оглед на имотите, може да се извърши в рамките на работното време, всеки работен ден до деня на провеждане на търга, като разходите са за сметка на кандидата.
 2. Достигнатата тръжна цена се заплаща в 14-дневен срок след влизане в сила на заповедта за обявяване на спечелилия кандидат в брой на касата на общината или по банков път.

 

На основание чл.129, ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество настоящата Заповед да се обяви на сайта на общината и изложи на видно място в сградата на Община Смядово.

 

Препис от настоящата Заповед да се сведе до знанието на заинтересованите лица за сведение и изпълнение.

 

ИВАНКА ПЕТРОВА         /П/

Кмет на Община Смядово