Република България ● Община Смядово

Езици

ЗАПОВЕД НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМЯДОВО

понеделник, 16.03.2020 г.
Категория: 

 

З А П О В Е Д

№ 155

Гр. Смядово, 13.03.2020 г.

На осн. чл.44, ал.1 и 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпостранението на   COVID -19 на територията на страната и обявеното с Решение от 13 март 2020г. на Народното събрание на Република  България извънредно положение и препоръки на Националния оперативен щаб, създаден със Заповед № Р-37/26.02.2020г. на министър председателя на Република България и заповед № РД-01-124/ от 13 март 2020г. на Министъра на здравеопазването

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 Въвеждам следните противоепидемични мерки на територията на община Смядово до 29 март 2020г.:

  1. Да се преустановят посещенията в увеселителни зали, търговски обекти и центрове, заведения за обществено хранене, с изключение на магазините за хранителни стоки, аптеките и дрогериите.
  2. Да се преустановят учебните занятия и всички извънкласни мероприятия в училищата.
  3. Да се преустановят всички посещения в клубове на пенсионера, читалища и всички общински сгради и  социални заведения на територията на Общината.
  4. Да се преустановят посещенията на децата в детските ясли и детските градини на територията на Общината.
  5. Да се преустановят всякакви групови форми на дейност и работа с деца и ученици, извън системата на предучилищното и училищното образование, които се организират и провеждат от физически и юридически лица, независимо от правно-организационната им форма.
  6. Да се преустанови провеждането на всякакъв вид масови мероприятия, семейни тържества, спортни и културно-развлекателни мероприятия.
  7. Всички работодатели в зависимост от спецификата и възможностите на съответната трудова дейност да въведат дистанционна форма на работа за служителите си. Когато това е възможно, работодателите организират провеждането на засилени противоепидемични мерки в работните помещения, в включително филтър, дезинфекция и проветряване, инструктаж за спазване на лична хигиена на персонала и не допускат служители или външни лица с прояви на остри заразни заболявания.
  8. Да се преустановят профилактичните прегледи и профилактичните имунизации.
  9. Работещите във всички обществени сгради и търговски обекти ,задължително да почистват с дезинфектанти 4 пъти дневно. Да поставят дезинфекционни пътеки на вход и изход на обекта и извършват дезинфекция на врати, витрини, плотове и др. повърхностти, които са в постоянен контакт с клиентите. Работодателите да подсигурят на всички работещи в търговските обекти маски, ръкавици и дезифектанти.
  10. Всички управители на сдружения на етажната собственост да създадат организация за дезинфекция на коридорите на избени помещения, стълбищните клетки /етажни и междуетажни площадки/, асансьорите и асансьорните шахти.

 

     Срокът и обхвата на мерките по т.І може да бъде променен в зависимост от развитието на епидемичната ситуация в страната.

 

      Кметовете на населените места, съвместно с органите на МВР да оказват пълно   съдействие, като създават организация за осъществяване на контрол по изпълнение на разпоредителните мерки.

 

      Настоящата заповед да се сведе до знанието на всички заинтересовани лица, срещу подпис за сведение и стриктно изпълнение.

 

 Контрол по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично.

 

ИВАНКА ПЕТРОВА

Кмет на Община Смядово