Република България ● Община Смядово

Езици

Заповед на Кмета на община Смядово

петък, 28.02.2020 г.

З А П О В Е Д

123,

гр. Смядово, 28.02.2020 г.

На основание чл.129, ал.2 от Закон за устройство на територията (ЗУТ) и чл. 44, ал.2, от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 13 от ЗМСМА и §8 ал.1 и ал.2, т.3 от ПР от ЗУТ и чл.110 ал.1 т.1 от ЗУТ, чл. 19, ал.1  от Наредба № 7 от 22 декември 2003 г. “за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, Заповед №762/22.11.2019 г. за разрешение за ПУП-ПРЗ на Кмета на Община Смядово, решение по т.1 на Об.ЕСУТ протокол  № 3/28.02.2020 г. и заявление вх.№94-00-1/06.01.2020г. от

 ,

ОДОБРЯВАМ:

Изменение на подробен устройствен план /ПУП/план за регулация и застрояване /ПРЗ/,  одобрен със Заповед №РД-25-302/01.04.1986г., в обхват: УПИ VІІ-1152 от кв. 81 по плана на гр.Смядово, представляващ ПИ с идентификатор № 67708.308.446 по КККР на гр. Смядово, община Смядово, област Шумен, като:

  1. План за регулация:  урегулирание на УПИ VІІ-1152 от кв.81 по плана на гр.Смядово, като вътрешните регулационни линии съвпаднат с имотните граници на ПИ 67708.308.446 по КККР на гр.Смядово. УПИ VІІ-1152 от кв.81 се отрежда за ПИ 67708.308.446 и така се изменя на УПИ VІІ-446 от кв.81.

Площ след изменението на УПИ VІІ-446 от кв.81 – 1165 кв.м.

  1. План за застрояване: Урегулиран поземлен имот /УПИ/ VІІ-446 от кв.81 си запазва предназначението за  «малкоетажно жилищно застрояване» - означена като (ЖМ), с конкретно предназанчение «За жилищно застрояване».

Да се предвидят следните устройствени нормативи:

  • начин на застрояване – свободно, означено с буква “е”;

•  максимална височина на застрояване –  от 3 до 10 м., от 1 до 3 етажа;

•  плътност (процент) на застрояване (П застр.) – от 20% до 60%;

•  интензивност на застрояване (К инт.) -  от 0.5 до 1.2;

•  минимална озеленена площ (П озел.) – от 40% до 60%, като една трета от нея трябва да бъде осигурена за озеленяване с дървесна растителност.

Настоящата заповед съгласно чл.129, ал.2 ЗУТ да се съобщи на заинтересуваните лица при условията и по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Настоящата заповед на основание чл.215, ал.1 и 4 от ЗУТ, може да бъде обжалвана по законосъобразност в четиринадесет дневен срок от съобщението й, чрез Общината пред Административен съд Шумен.

 Одобреното изменение на подробен устройствен план да се публикува на интернет страницата на Община Смядово съгласно чл.129, ал.5 ЗУТ.

Заповедта да се връчи на длъжностните и заинтересовани лица за сведение и изпълнение.

 

Иванка Петрова/п/

Кмет на Община Смядово