Република България ● Община Смядово

Езици

Заповед на Кмета на община Смядово

петък, 22.11.2019 г.

З А П О В Е Д

 759,

гр. Смядово, 21.11.2019 г.  

 

На основание чл.135, ал.3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и чл. 44, ал.2, от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 13 от ЗМСМА,  чл.134 ал.2 т.6, чл. 110, ал.1 т.4  ЗУТ, чл. 19  от Наредба № 7 от 22 декември 2003 г. “за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони”, становище Гл. архитект на Община Смядово, и постъпило заявление с вх.№ 94-T-69 / 21.11.2019 г. от Теодор Мирославов Бакърджиев и Алекс Деянов Христов, собственици на УПИ VII-122, кв. 10, с.Черни връх, общ. Смядово, обл. Шумен, собственици с Нотариален акт № 117, том VII, рег.№4512, дело 859/2017г., вписан в Служба по вписванията гр.Велики Преслав под акт №116, том IX, вх.рег.2697, дело 1580/2017г, заповед № 626 /  06.12.2019 г. за изменение на подробен устройствен план - план за регулация, скица изх.№ 6/08.01.2019 г., скица с предложение за изменение  на ПУП ПЗ - чл.135, ал.2, ЗУТ,

РАЗРЕШАВАМ:

Да се изработи проект за изменение на подробен устройствен план - план за застрояване /ПЗ/ и  работен устройствен план - РУП (план за застрояване и силуетно оформяне), одобрен със Заповед РД-25-527/04.06.1987г. в обхват: урегулиран поземлен имот УПИ VII-122, кв. 10, с.Черни връх, общ. Смядово, обл. Шумен, като с плана за застрояване се уригулира за “малкоетажно жилищно застрояване”, устройствена зона за малкоетажно жилищно застрояване – означена като (Мж). Да се предвидят следните нормативи:

- начин на застрояване – свързано застрояване между УПИ VII-122, УПИ VI-123 и УПИ VIII-124, означено с буква “с” и „е“ свободно.

- максимална височина на застрояване – от 1 ет. до 3 ет., от 3 м до 10 м;

- плътност (процент) на застрояване (П застр.) – от 20 до 60 на сто;

- интензивност на застрояване (К инт.) – от 0,5 до 1,2;

- минимална озеленена площ (П озел.) – от 40% до 60%, като 1/3 от озеленената площ трябва да бъде осигурена за озеленяване с дървесна растителност.

Проектът да се изготви съгласно изискванията на наредба № 8 от 14.06.2001г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове.

Предписанието спира прилагането на подробния устройствен план в посочения обхват, съгласно чл.135, ал.6 на ЗУТ.

Предписанието да се впише служебно в регистъра на общинската администрация по чл.5, ал.5 на ЗУТ.

Настоящата заповед да се съобщи на заинтересуваните лица при условията и по реда на от Административнопроцесуалния кодекс.

Настоящата заповед на основание чл.215, ал.1 и 4 от ЗУТ, може да бъде обжалвана по законосъобразност в четиринадесет дневен срок от съобщението й, чрез Общината пред Административен съд Шумен. Заповедта да се връчи на длъжностните и заинтересовани лица за сведение и изпълнение.

 

 

 Иванка Петрова /п/

Кмет на Община Смядово

 

Изготвил: /п/

арх. Иван Иванов - Гл. архитект на Община Смядово