Република България ● Община Смядово

Езици

Заповед на Кмета на община Смядово

четвъртък, 12.09.2019 г.

З А П О В Е Д

№ 591,

гр. Смядово, 12.09.2019 г.

На основание чл.129, ал.2 Закон за устройство на територията (ЗУТ) и чл. 44, ал.2, от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 13 от ЗМСМА и чл.134, ал.2, т.2 и т.6 от ЗУТ., Заповед за допускане № 528/16.08.2019г. на Кмета на Община Смядово за допускане за изменение на ПУП ПР, решение по т.2 на Об.ЕСУТ протокол  № 19/09.09.2019г. и постъпило заявление с вх.№94-М-177/30.07.2019г. от Мустафа Мустафов Ахмед,

ОДОБРЯВАМ:

Изменение на подробен устройствен план - план за регулация, одобрен със Заповеди №63/12.03.1929 г., №505/21.03.1929 г. в обхват: в обхват: урегулиран поземлен имот ІV-92, в квартал 43, с. Риш, общ. Смядово, като се раздели два нови УПИ, вътрешните регулационни линии се поставят в съответствие със съществуващите граници на поземлени  имоти 494 и 495 по плана на с.Риш, общ.Смядово. Новообразуваните УПИ VІІІ-494 от кв.43 и УПИ ІХ – 495 от кв.43, отговарят на изискванията на чл.19, ал. 1, т.4 от ЗУТ.

Площ на новообразуван УПИ VІІІ-494 от кв.43 – 692 кв.м.

Площ на новообразуван УПИ ІХ - 495 от кв.43 – 805 кв.м.          

Изменението се одобрява по червените, сини, зелени, черни линии и надписи на приложения проект за изменение на ПУП–план за регулация, изготвен от инж. Илия Илиев - геодезист с ППП рег. № 12542.

Настоящата заповед съгласно чл.129, ал.2 ЗУТ да се съобщи на заинтересуваните лица при условията и по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Настоящата заповед на основание чл.215, ал.1 и 4 от ЗУТ, може да бъде обжалвана по законосъобразност в четиринадесет дневен срок от съобщението й, чрез Общината пред Административен съд Шумен.

Одобреното изменение на подробен устройствен план да се публикува на интернет страницата на Община Смядово съгласно чл.129, ал.5 ЗУТ.

Заповедта да се връчи на длъжностните и заинтересовани лица за сведение и изпълнение.

 

Иванка Петрова/п/

Кмет на Община Смядово

Съгласувал: /п/

арх. Иван Иванов - Главен архитект

Изготвил: /п/

инж. Росица Савева – Старши специалист „ТСУ“