Република България ● Община Смядово

Езици

Заповед на Кмета на община Смядово

петък, 09.08.2019 г.

З А П О В Е Д

№ 504

гр. Смядово, 09.08.2019 г.

 

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.4 от ЗОС и чл.129, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

Н А С Р О Ч В А М:

 1. Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на поземлен имот с идентификатор 67708.308.53.5 по кадастралната карта на гр. Смядово, представляващ  Сграда за търговия №5, притежаваща АОС №868/15.05.2009 г., със застроена площ от 54 (петдесет и четири) кв.м, находяща се в гр.Смядово на ул. „Захари Жечков Величков“ № 2Д, за срок от 3/три/ години.
 2. ОПРЕДЕЛЯМ начална тръжна цена на месечен наем в размер на 70,00 /седемдесет/ лв. без включен ДДС.
 3. Търгът да се проведе на 22.08.2019 година /четвъртък/ от 11.00 часа в сградата на Община Смядово, гр. Смядово, пл. ”Княз Борис І” № 2.
 4. Стъпка за наддаване в размер на 10% от началната тръжна цена – 7,00 /седем/ лв. без ДДС.
 5. Кандидатите за участие в търга трябва да внесат депозит в размер равен на 10% от началната тръжна цена – 7,00 /седем/ лв. без ДДС.
 6.  Краен срок за внасяне на депозитната вноска: до 15:00 часа на 21.08.2019 г. в брой на касата на Община Смядово, ет.3, стая №18.
 7. Тръжните документи могат да се получат от Информационния център в сградата на Община Смядово, всеки работен до 12.00 часа на 21.08.2019 г. включително. Съгласно чл.31, т.25 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Смядово такса не се дължи.
 8. Заявление за участие, придружено с изискуемите документи по т. IХ от настоящата заповед се подава в запечатан, непрозрачен плик до 16:30 часа на 21.08.2019г. в Информационния център на Община Смядово. Върху плика да бъде изписано наименование на обекта, предмет на търга и името на участника.
 9. Утвърждавам тръжна документация:
 1. Копие от настоящата Заповед за откриване на публичния търг с явно наддаване;
 2. Заявление по образец;
 3. Декларация по образец за наличието и липса на задължения към Община Смядово;
 4. Декларация по образец за оглед на имота;
 5. Документ за внесен депозит за участие.
 6. Проект на договор за наем;
 7. Декларация по образец за запознаване с условията на търга и проекта на договора;
 8. Тръжни условия;
 9. Заверено копие на пълномощно в случай, че кандидата се представлява от пълномощник (оригинала се представя в деня на търга).
 1. Оглед на имотa, обект на търга, може да се извърши в рамките на работното време, всеки работен ден до деня на провеждане на търга, като разходите са за сметка на кандидата.
 2. Достигнатата тръжна цена се заплаща в 14-дневен срок след влизане в сила на заповедта за обявяване на спечелилия кандидат в брой на касата на общината или по банков път.

На основание чл.129, ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество настоящата Заповед да се обяви на сайта на общината и изложи на видно място в сградата на Община Смядово.

Препис от настоящата Заповед да се сведе до знанието на заинтересованите лица за сведение и изпълнение.