Република България ● Община Смядово

Езици

Заповед на Кмета на община Смядово

петък, 09.08.2019 г.

З А П О В Е Д

№506,

гр. Смядово, 09.08.2019 г.

 

На основание §8 ал.4, по изречение първо от ПР от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и чл. 44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 13 от ЗМСМА, §8 ал.2, т.3 от ПР от ЗУТ, заявление с вх.№ 94-И-160/08.08.2019 г. от:

  •     
  •  
  • „чрез пълномощникът им,

ОДОБРЯВАМ:

Изменението на дворищнорегулационния план по §8, ал. 2, т. 3 от ПР на ЗУТ , одобрен със Заповед № 114/10.0.1997 г. и изменен със заповеди № 863/14.11.2015г. и №92/28.02.2019г. в обхват: урегулирани поземлени имоти ХХ-1831, ХІХ-461,ХVІІІ-1020, ІХ-1001, VІІІ-1000, ХІІ-999 и VІІ-998 от квартал 94, гр. Смядово, общ. Смядово, обл. Шумен, като вътрешните регулационни линии се поставят в съответствие със съществуващите граници на поземлени имот с идентификатори 67708.307.461 и  67708.307.453.

Площ  след изменението на УПИ ХХ - 453 от кв.94 – 659 кв.м.

Площ  след изменението на УПИ ХІХ - 461 от кв.94 – 270 кв.м.

Изменението се одобрява по зелените линии, щрихи и надписи на приложения проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация изготвен от инж.Велко Петков - геодезист с ППП рег. №39027.

Настоящата заповед на основание §8 ал.4 по изречение трето от ПР на ЗУТ, да се съобщи тридневен срок от издаването й, само на собствениците на непосредствено засегнатите имоти по чл.131, ал.1 и ал.2, т.1 ЗУТ, при условията и по реда на чл.61 от Административнопроцесуалния кодекс и §4 от ДР на ЗУТ.

Настоящата заповед на основание чл.215, ал.1 и 4 от ЗУТ може да бъде обжалвана по законосъобразност в четиринадесет дневен срок от съобщението й чрез Общината пред Административен съд Шумен.

Жалбите срещу нея не спират изпълнението й, съгласно §8 ал.4 по изречение трето от ПР на ЗУТ.

Одобреното изменение на подробен устройствен план да се публикува на интернет страницата на Община Смядово съгласно чл.129, ал.5 ЗУТ.

Заповедта да се връчи на длъжностните и заинтересовани лица за сведение и изпълнение.

 

 

Иванка Петрова /п/

Кмет на Община Смядово

 

Съгласувал: /п/

арх. Иван Иванов - Главен архитект

Изготвил: /п/

инж.Росица Савева – ст.специалист „ТСУ“