Република България ● Община Смядово

Езици

Заповед на Кмета на община Смядово

вторник, 16.07.2019 г.

З А П О В Е Д

410,

гр. Смядово, 12.07.2019 г.

На основание чл.129, ал.2 от Закон за устройство на територията (ЗУТ) и чл. 44, ал.2, от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 13 от ЗМСМА, чл.134 ал.2 т.6 и чл.110 ал.1 т.1 от ЗУТ, чл. 17, ал.1, т.2 и т.4,  чл. 39 ал.1, т.6  от Наредба № 7 от 22 декември 2003 г. “за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, Заповед №655/21.12.2018 г. за разрешение за ПУП-ПРЗ на Кмета на Община Смядово, решение по т.1 на Об.ЕСУТ протокол  № 13/11.07.2019 г. и заявление с вх.08-00-91/10.07.2019г. от Община Смядово, собственик съгласно АЧОС

 

,

ОДОБРЯВАМ:

Изменение на подробен устройствен план /ПУП/план за регулация и застрояване /ПРЗ/,  одобрен със Заповед №114/10.06.1997г., в обхват: урегулиран поземлен имот I -Автогара в квартал 63а по плана на гр.Смядов, общ. Смядово, обл. Шумен, като:

1.1 План за регулация:  от УПИ І-Автогара  от кв.63а се обособяват три самостоятелни УПИ І-ООД, ІІ-ООД с устройствена зона ООД и УПИ III-озеленяване.

   Площ на новообразуван УПИ І-ООД от кв.63а – 3961 кв.м.

   Площ на новообразуван УПИ IІ-ООД от кв.63а – 438 кв.м.

   Площ на новообразуван УПИ ІII-озеленяване от кв.63а – 438 кв.м.

1.2. План за застрояване: променя се конкретното предназнаечине на УПИ І-Автогара от кв.63а от «Автогара»  за новообразуван УПИ ІІ „за търговия ” от кв.63а. Устройствена зона и за новообразувани УПИ І и УПИ ІІ от кв.63а „за обществено обслужващи дейности” - означена като (ООД), а УПИ III се отрежда - „за озеленяване“ Да се предвидят следните устройствени нормативи за УПИ ІІ-ООД от кв.63а:

•  начин на застрояване–свободно „е“;

•  максимална височина на застрояване –  от 3 до 10 м., от 1 до 3 етажа;

•  плътност (процент) на застрояване (П застр.) – до 60 на сто;

•  интензивност на застрояване (К инт.) -  от 1.0 до 2.0;

•  минимална озеленена площ (П озел.) – от 30 на сто, като една четвърт от нея трябва да бъде осигурена за озеленяване с дървесна растителност.“

Настоящата заповед съгласно чл.129, ал.2 ЗУТ да се съобщи на заинтересуваните лица при условията и по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Настоящата заповед на основание чл.215, ал.1 и 4 от ЗУТ, може да бъде обжалвана по законосъобразност в четиринадесет дневен срок от съобщението й, чрез Общината пред Административен съд Шумен. Одобреното изменение на подробен устройствен план да се публикува на интернет страницата на Община Смядово съгласно чл.129, ал.5 ЗУТ. Заповедта да се връчи на длъжностните и заинтересовани лица за сведение и изпълнение.

 

Иванка Петрова /п/

Кмет на Община Смядово

 

Съгласувал: /п/

арх. Иван Иванов - Главен архитект на Община Смядово

 

Изготвил: /п/

Инж. Росица Савева – Старши специалист „ТСУ“