Република България ● Община Смядово

Езици

Заповед на Кмета на община Смядово

вторник, 02.07.2019 г.

З А П О В Е Д

№ 374,

гр. Смядово, 01.07.2019 г.

На основание §8 ал.4, по изречение първо от ПР от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и чл. 44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 13 от ЗМСМА, §8 ал.1 и ал.2, т.3 от ПР от ЗУТ, заявление с .№

ОДОБРЯВАМ:

Изменението на дворищнорегулационния план по §8, ал. 2, т. 3 от ПР от ЗУТ, одобрен със Заповеди №470/15.11.1927г., №3122/23.11.1927г., Заповед за изменение на кадастрален план №340/13.06.2018г. за ПИ 115 и 115а от кв.21а на Кмета на Община Смядово, в обхват: урегулирани поземлени имоти І-115, ІІ-115а в квартал 21а, с. Кълново, общ. Смядово, като вътрешните регулационни линии се поставят в съответствие със съществуващите граници на поземлени имоти 115 и 115а.

  Площ на УПИ І-115, кв.21а  след изменението – 1046 кв.м.

  Площ на УПИ ІІ-115а, кв.21а  след изменението – 752 кв.м.

Изменението се одобрява по зелените линии, щрихи и надписи на приложения проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация изготвен от инж.Мирославов - геодезист с ППП рег. №39025.

Настоящата заповед на основание §8 ал.4 по изречение трето от ПР на ЗУТ, да се съобщи тридневен срок от издаването й, само на собствениците на непосредствено засегнатите имоти по чл.131, ал.1 и ал.2, т.1 ЗУТ, при условията и по реда на чл.61 от Административнопроцесуалния кодекс и §4 от ДР на ЗУТ.

Настоящата заповед на основание чл.215, ал.1 и 4 от ЗУТ може да бъде обжалвана по законосъобразност в четиринадесет дневен срок от съобщението й чрез Общината пред Административен съд Шумен.

Жалбите срещу нея не спират изпълнението й, съгласно §8 ал.4 по изречение трето от ПР на ЗУТ.

Одобреното изменение на подробен устройствен план да се публикува на интернет страницата на Община Смядово съгласно чл.129, ал.5 ЗУТ.

Заповедта да се връчи на длъжностните и заинтересовани лица за сведение и изпълнение.

 

Иванка Петрова /П/                   

Кмет на Община Смядово

 

Съгласувал: /П/

арх. Иван Иванов - Гл. архитект на Община Смядово

 

 Изготвил: /П/

инж. Росица Савева – Ст. специалист „ТСУ“