Република България ● Община Смядово

Езици

Заповед на Кмета на община Смядово

петък, 07.06.2019 г.

З А П О В Е Д

№ 324,

гр. Смядово,07.06.2019 г.

На основание чл.129, ал.2 Закон за устройство на територията (ЗУТ) и чл. 44, ал.2, от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 13 от ЗМСМА, чл.134, ал.2, т.2 и т.6 от ЗУТ, Заповед № 270/17.05.2019г. – разрешение за изменение на ПУП ПР на Кмета на Община Смядово, решение по т.1 на Об.ЕСУТ протокол № 11 от 06.06.2019г. и заявление с вх.94-П-21/16.04.2019г. от

 

ОДОБРЯВАМ:

Изменение на подробен устройствен план - план за регулация, одобрен със Заповед №373/03.04.1967г.,  в обхват: урегулиран поземлен имот І-291,294 в квартал 33 по плана на с.Янково, общ. Смядово, обл. Шумен, като вътрешните регулационни линии се поставят в съответствие със съществуващите граници на поземлен  имот 291 по плана на с.Янково, общ.Смядово, в следствие на което се образува придаваемо общинска място от 109 кв.м. към УПИ І-291 от кв.33 по плана на с.Янково.

Площ на новообразуван УПИ І-291 от кв.33 – 818 кв.м. (собствено) и 109 кв.м. (общинско).

Изменението се одобрява по зелени, кафеви, линии, щрихи и надписи на приложения проект за изменение на ПУП–план за регулация, изготвен от инж. Велислав Хараланов - геодезист с ППП рег. № 04325.

Настоящата заповед съгласно чл.129, ал.2 ЗУТ да се съобщи на заинтересуваните лица при условията и по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Настоящата заповед на основание чл.215, ал.1 и 4 от ЗУТ, може да бъде обжалвана по законосъобразност в четиринадесет дневен срок от съобщението й, чрез Общината пред Административен съд Шумен.

Одобреното изменение на подробен устройствен план да се публикува на интернет страницата на Община Смядово съгласно чл.129, ал.5 ЗУТ.

Заповедта да се връчи на длъжностните и заинтересовани лица за сведение и изпълнение.

ИВАН КЮРКЧИЕВ /п/

Заместник – кмет на община Смядово

/Представляващ община Смядово на осн. чл.39, ал.2 от ЗМСМА

И заповед №502 от 05.11.2015г./

Съгласувал: /п/

арх. Иван Иванов - Главен архитект

Изготвил: /п/

инж.Росица Савева – Старши специалист „ТСУ“