Република България ● Община Смядово

Езици

Заповед на Кмета на община Смядово

петък, 31.05.2019 г.

З А П О В Е Д

№ 245,

гр. Смядово, 09.05.2019 г.

На основание чл.129, ал.2  и Закон за устройство на територията (ЗУТ) и чл. 44, ал.2, от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 13 от ЗМСМА, чл.134, ал.2, т.2 и т.6 от ЗУТ, Заповед за допускане № 245/09.05.2019г. на Кмета на Община Смядово за допускане измененето на ПУП ПР, решение по т.3 на Об.ЕСУТ протокол  № 10 /30.05.2019 г. и заявление с с №94-E-23/29.03.2019г. от                                            ,

ОДОБРЯВАМ:

Изменение на подробен устройствен план - план за регулация, одобрен със Заповеди №365/01.11.1927г. и №2418/08.11.1927г., Заповед за изменение на кадастрален план №177/09.04.2019г. за  ПИ 546, 510, 511, 529, 156 и 512 от кв.52, с. Веселиново на Кмета на Община Смядово, в обхват: урегулирани поземлени имоти /УПИ/ ІІ-156, VІІІ-511, ІV-510, V-546, VІ-156 и ІІІ-156 от  квартал 52,  по плана на с.Веселиново, общ. Смядово, като се урегулират по имотни граници УПИ V-546 и VІІІ-511, с придаваемо общинско място от 28 кв.м. към УПИ VІІІ-511 от кв.52  по плана на с.Веселиново, общ.Смядово.

Площ на новообразуван VІІІ-511 от кв.52 – 1028 кв.м.

Придаваемо общинско място към УПИ VІІІ-511 от кв.52 -  28 кв.м.

Площ на новообразуван УПИ V-546 от кв.52 – 1412 кв.м.

Изменението се одобрява по червените, сини, зелени и черни линии, щрихи и надписи на приложения проект за изменение на ПУП–план за регулация, изготвен от инж. Хараланов  - геодезист с ППП рег. № 04325.

Настоящата заповед съгласно чл.129, ал.2 ЗУТ да се съобщи на заинтересуваните лица при условията и по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Настоящата заповед на основание чл.215, ал.1 и 4 от ЗУТ, може да бъде обжалвана по законосъобразност в четиринадесет дневен срок от съобщението й, чрез Общината пред Административен съд Шумен.

Одобреното изменение на подробен устройствен план да се публикува на интернет страницата на Община Смядово съгласно чл.129, ал.5 ЗУТ.

Заповедта да се връчи на длъжностните и заинтересовани лица за сведение и изпълнение.

 

Иванка Петрова/п/

Кмет на Община Смядово

 

Съгласувал: /п/

арх. Иван Иванов - Гл. архитект на Община Смядово

Изготвил: /п/

инж.Росица Савева – Старши специалист „ТСУ“