Република България ● Община Смядово

Езици

Заповед на Кмета на община Смядово

понеделник, 20.05.2019 г.
Категория: 

З А П О В Е Д № 271, гр. Смядово, 17/05/2019 г.

На основание чл.129, ал.2 Закон за устройство на територията (ЗУТ) и чл. 44, ал.2, от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 13 от ЗМСМА и чл.134, ал.2, т.2 и т.6 от ЗУТ., Заповед за допускане № 216/19.04.2019г. на Кмета на Община Смядово за допускане за изменение на ПУП ПР, решение по т.1 на Об.ЕСУТ протокол  № 9/16.05.2019г. и постъпило заявление

ОДОБРЯВАМ:

«Изменение на подробен устройствен план - план за регулация, одобрен със Заповеди №63/12.03.1929 г., №505/21.03.1929 г. и изменен със заповед №166/01.04.2014г. на Кмета на Община Смядово в обхват: урегулирани поземлени имоти VІ-277, V-276 и VІІ-272,273 в квартал 24 по плана на с.Бял бряг, общ. Смядово, обл. Шумен, като се  обединят УПИ VІ-277 и V-276  и вътрешните регулационни линии се поставят в съответствие със съществуващите граници на поземлен  имот 277 по плана на с.Бял бряг, общ.Смядово. Новообразуваният имот отговарят на чл.19 ал.1, т. 4 от ЗУТ.

Площ на новообразуван УПИ VІ-277 от кв.24 – 1067 кв.м.»        

Изменението се одобрява по червените, сини, зелени, черни линии и надписи на приложения проект за изменение на ПУП–план за регулация, изготвен от инж. Велислав Хараланов - геодезист с ППП рег. № 04325.

Настоящата заповед съгласно чл. 129, ал. 2 от ЗУТ да се съобщи на заинтересуваните лица при условията и по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Настоящата заповед на основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ, може да бъде обжалвана по законосъобразност в четиринадесет дневен срок от съобщението й, чрез Общината пред Административен съд Шумен.

Одобреното изменение на подробен устройствен план да се публикува на интернет страницата на Община Смядово съгласно чл. 129, ал. 5 от ЗУТ.

Заповедта да се връчи на длъжностните и заинтересовани лица за сведение и изпълнение.

Иванка Петрова /п/

Кмет на Община Смядово

Съгласувал: /п/

арх. Иван Иванов - Главен архитект

Изготвил: /п/

инж. Росица Савева – Старши специалист „ТСУ“