Република България ● Община Смядово

Езици

Заповед на Кмета на община Смядово

понеделник, 25.02.2019 г.
З А П О В Е Д

№ 75

Смядово 21.02.2019 г.

 

             На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 46 от Закона за лечебните растения и във връзка с Писмо вх. № БР-01-3/19.02.2019 г. от РИОСВ гр. Шумен

 

З А Б Р А Н Я В А М:

Брането, продажбата и изкупуването на диворастящи застрашени и защитени растения и видове под ограничителен режим на ползване (снежно кокиче, пролетна циклама, оливиеров минзухар, битински синчец, горска теменуга, кукуряк, иглика, божур, кукувиче грозде и др.; клонки от бодлив и подезичен залист, както и на луковици, туфи, коренища, предназначени за засаждане).

Нарушителите се санкционират съгласно чл. 66 от Закона за лечебните растения с глоба до 3000 лв.

Кметовете и кметските наместници по населените места да информират населението за настоящата заповед и представят срещу подпис копие от заповедта в билкоизкупвателните пунктове, намиращи се в съответното населено место. Списъкът със запознатите (срещу подпис) билкоизкупватели да се представи в Общинска администрация Смядово в срок  до 31.03.2019 г.

За настоящата заповед да се информира населението на община Смядово чрез Общинския информационен вестник и общинско радио.

Уведомяването на билкоизкупвателите от гр. Смядово, търговците на цветя и на длъжностните лица, извършващи обредни и ритуални дейности възлагам на Катя Миткова Коева, назначена в Общинска администрация Смядово.    
Заповедта влиза в сила от момента на издаването й.

Препис от настоящата Заповед да се сведе до знанието на заинтересованите длъжностни лица за сведение и изпълнение.

 

 

ИВАНКА ПЕТРОВА /п/

Кмет на община Смядово

 

Изготвил:   /п/        

Мирела Ганчева               
Спец. Еколог