Република България ● Община Смядово

Езици

Заповед на Кмета на община Смядово

понеделник, 10.12.2018 г.

О Б Я В Л Е Н И Е

по §8, ал.4 по изречение трето от ПР на ЗУТ

№ 117/07.12.2018г.

 

Дирекция “Специализирана администрация” при Община Смядово, на основание §8, ал.4 по изречение трето от ПР на ЗУТ, обявява на заинтересуваните лица: собствениците на имотите - предмет на самия план, по чл.131, ал.1 и ал.2, т.1 ЗУТ:

Заповед № 628/06.12.2018г. на Кмета на Община Смядово за :

„Изменението на дворищнорегулационния план по §8, ал. 2, т. 3 от ПР от ЗУТ  и чл.134, ал.2 т.6, в обхват: урегулирани поземлени имоти І-1174, ІІ-1174, ІІІ-1174 от квартал 77, гр. Смядово, общ. Смядово, обл. Шумен, като трите урегулирани поземлени имоти се обединят в един УПИ ХІХ - 460 от кв.77 по имотни граници на ПИ с идентификатор 67708.308.460 по КККР на гр.Смядово, общ.Смядово, обл.Шумен. ”

Настоящата заповед на основание чл.215, ал.1 и 4 от ЗУТ може да бъде обжалвана по законосъобразност в четиринадесет дневен срок от съобщението й чрез Общината пред Административен съд Шумен. Жалбите срещу нея не спират изпълнението й, съгласно §8 ал.4 по изречение трето от ПР на ЗУТ.

 

Изготвил:

инж. Калоян Киров – Директор „СА“