Република България ● Община Смядово

Езици

Заповед

петък, 01.02.2019 г.

З А П О В Е Д

№ 47,

гр. Смядово, 31.01.2019 г.

 

На основание чл.129, ал.2 Закон за устройство на територията (ЗУТ) и чл. 44, ал.2, от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 13 от ЗМСМА, чл.134, ал.2, т.2 от ЗУТ, Заповед № 653/21.12.2018г. – разрешение за изменение на ПУП ПР на Кмета на Община Смядово, решение по т.1 на Об.ЕСУТ протокол № 2 от 31.01.2019г. и заявление с вх.№94-Ц-1/06.11.2018г. от

ОДОБРЯВАМ:

Изменение на подробен устройствен план - план за регулация, одобрен със Заповед №373/03.04.1967г.,  в обхват: урегулирани поземлени имоти V-217 и VІ-217 в квартал 27  по плана на с.Янково, общ. Смядово, обл. Шумен, като се обединят в един УПИ V-217 от кв.27, като вътрешните регулационни линии се поставят в съответствие със съществуващите граници на поземлен имот 217.

Площ на новообразуван УПИ V-217 от кв.27 – 2438 кв.м.

Изменението се одобрява по зелени, линии, щрихи и надписи на приложения проект за изменение на ПУП–план за регулация, изготвен от инж. Велислав Хараланов - геодезист с ППП рег. № 04325.

Настоящата заповед съгласно чл.129, ал.2 ЗУТ да се съобщи на заинтересуваните лица при условията и по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Настоящата заповед на основание чл.215, ал.1 и 4 от ЗУТ, може да бъде обжалвана по законосъобразност в четиринадесет дневен срок от съобщението й, чрез Общината пред Административен съд Шумен.

Одобреното изменение на подробен устройствен план да се публикува на интернет страницата на Община Смядово съгласно чл.129, ал.5 ЗУТ.

Заповедта да се връчи на длъжностните и заинтересовани лица за сведение и изпълнение.

 

 

ИВАНКА ПЕТРОВА /п/

Кмет на Община Смядово

Съгласувал: /п/

арх. Иван Иванов - Главен архитект

Изготвил: /п/

инж. Росица Савева – Старши специалист „ТСУ“