Република България ● Община Смядово

Езици

Съобщения, обявления - дирекция "Специализирана администрация", отдел ТСУТО

понеделник, 15.04.2019 г.
Категория: 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

по чл. 129, ал. 2 ЗУТ по реда на Административнопроцесуалния кодекс

№ 30/15.04.2019 г.

Дирекция “Специализирана администрация” при Община Смядово, на основание чл. 129, ал. 2 ЗУТ по реда на чл. 61 от Административнопроцесуалния кодекс, съобщава на заинтересуваните лица, собствениците на недвижимите имоти, непосредствено засегнати от предвижданията на плана, по чл. 131 ЗУТ:

Заповед № 192/12.04.2019 г. на Кмета на Община Смядово за одобрение на “изменение на подробен устройствен план - /план за регулация/; /план за застрояване/; /план за регулация и застрояване/; /работен устройствен план/, в обхват: урегулирани поземлени имоти Х-1570 и ХІІ-1570 от квартал 104, гр. Смядово, общ. Смядово, обл. Шумен, като дворищнорегулационните граници на описаните УПИ се поставят в съответствие със съществуващите имотни граници и новообразуваните УПИ са изцяло в съответствие с искането на възложителя.“

На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ, може да бъде обжалвана по законосъобразност в четиринадесет дневен срок от съобщението й, чрез Общината пред Административен съд Шумен.

Изготвил: /п/

                   инж.Калоян Киров