Република България ● Община Смядово

Езици

Съобщение по чл. 129, ал. 2 от ЗУТ по реда на АПК № 57/21.06.2019 г.

петък, 21.06.2019 г.
Категория: 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

по чл.129, ал.2 ЗУТ по реда на Административнопроцесуалния кодекс

№ 57/21.06.2019 г.

Дирекция “Специализирана администрация” при Община Смядово, на основание чл.129, ал.2 ЗУТ по реда на чл.61 от Административнопроцесуалния кодекс, съобщава на заинтересуваните лица, собствениците на недвижимите имоти, непосредствено засегнати от предвижданията на плана, по чл.131 ЗУТ:

Заповед № 356/21.06.2019 г. на Кмета на Община Смядово за одобрение на “изменение на подробен устройствен план - /план за регулация/; /план за застрояване/; /план за регулация и застрояване/; /работен устройствен план/, в обхват: урегулирани поземлени имоти І-1272 и ІІ-272 в квартал 90 по плана на гр.Смядов, общ. Смядово, обл. Шумен, като двата урегулирани поземлени имота се обединят в един УПИ І-94 от кв.90 по плана на гр.Смядово, общ.Смядово, обл.Шумен.“

На основание чл.215, ал.1 и 4 от ЗУТ, може да бъде обжалвана по законосъобразност в четиринадесет дневен срок от съобщението й, чрез Общината пред Административен съд Шумен.

 

Изготвил:

                   инж.Калоян Киров