Република България ● Община Смядово

Езици

Съобщение по чл. 129, ал. 2 от ЗУТ по реда на Административнопроцесуалния кодекс № 6/01.02.2019 г.

петък, 01.02.2019 г.
Категория: 

ДО

ФЕРАД ХЮСЕИН ИСМАИЛ

УЛ. „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ №12

С.ЯНКОВО, ОБЩ.СМЯДОВО

 

ДО

ЮРКЮШ АЛИЕВА АХМЕДОВА

УЛ. „ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ“ №6

С.ЯНКОВО, ОБЩ.СМЯДОВО

 

ДО

НАДИЕ САЛИ ШАБАН

УЛ. „ДОБРИ ВОЙНИКОВ“ №9

С.ЯНКОВО, ОБЩ.СМЯДОВО

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

по чл.129, ал.2 ЗУТ по реда на Административнопроцесуалния кодекс

№ 6/01.02.2019 г.

Дирекция “Специализирана администрация” при Община Смядово, на основание чл.129, ал.2 ЗУТ по реда на чл.61 от Административнопроцесуалния кодекс, съобщава на заинтересуваните лица, собствениците на недвижимите имоти, непосредствено засегнати от предвижданията на плана, по чл.131 ЗУТ:

Заповед № 47/31.01.2019 г. на Кмета на Община Смядово за одобрение на изменение на подробен устройствен план - /план за регулация/; /план за застрояване/; /план за регулация и застрояване/; /работен устройствен план/, в обхват: урегулирани поземлени имоти V-217 и VІ-217 в квартал 27  по плана на с.Янково, общ. Смядово, обл. Шумен, като се обединят в един УПИ V-217 от кв.27, като вътрешните регулационни линии се поставят в съответствие със съществуващите граници на поземлен имот 217. ”

На основание чл.215, ал.1 и 4 от ЗУТ, може да бъде обжалвана по законосъобразност в четиринадесет дневен срок от съобщението й, чрез Общината пред Административен съд Шумен.

 

 

Изготвил:

                   инж.Калоян Киров – Директор „СА“