Република България ● Община Смядово

Езици

Съобщение № 2 от 18.01.2019 г. по чл. 129, ал. 2 от ЗУТ

петък, 18.01.2019 г.
Категория: 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

по чл.129, ал.2 ЗУТ по реда на Административнопроцесуалния кодекс

№ 2/18.01.2019 г.

Дирекция “Специализирана администрация” при Община Смядово, на основание чл.129, ал.2 ЗУТ по реда на чл.61 от Административнопроцесуалния кодекс, съобщава на заинтересуваните лица, собствениците на недвижимите имоти, непосредствено засегнати от предвижданията на плана, по чл.131 ЗУТ:

Заповед № 28/18.01.2019 г. на Кмета на Община Смядово за одобрение на изменение на подробен устройствен план - /план за регулация/; /план за застрояване/; /план за регулация и застрояване/; /работен устройствен план/, в обхват: урегулиран поземлен имот Х-БУЛГАРПЛОД от квартал 5, с. Янково, общ. Смядово, обл. Шумен, като: се променя отреждането му от УПИ Х-БУЛГАРПЛОД на УПИ X .

На основание чл.215, ал.1 и 4 от ЗУТ, може да бъде обжалвана по законосъобразност в четиринадесет дневен срок от съобщението й, чрез Общината пред Административен съд Шумен.

 

Изготвил: /п/

инж.Калоян Киров – Директор „СА“