Република България ● Община Смядово

Езици

Съобщение

понеделник, 11.01.2021 г.
Категория: 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

по § 4, ал.8 от ПЗР от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016г. за съдържанието, създаването и поддържането на кад. карта и кад. Регистри-/ССПКККР/. № 3 / 08.01.2021 г.

 

Дирекция “Специализирана администрация” при Община Смядово, на основание § 4, ал.8 от ПЗР от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016г. за /ССПКККР/, съобщава на собствениците и носителите на други вещни права на недвижимите имот и, чиито права се засягат от изменението, съгласно § 4, ал.10 от ПЗР от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016г за /ССПКККР/:

Заповед № 14/08.01.2020 г. на Кмета на Община Смядово

за „Изменение на кадастралния план, в обхват: поземлен/и/ имот/и/ с планоснимачен/ни/ номер/а/ ПИ № 289 и ПИ № 290, квартал 26, с. Александрово, Община Смядово.” На основание § 4, ал.9 от ПЗР от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016г. за /ССПКККР/, може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс по законосъобразност в четиринадесет дневен срок от съобщението й чрез Общината пред Административен съд Шумен.