Република България ● Община Смядово

Езици

Съобщение

вторник, 29.12.2020 г.
Категория: 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

по чл.129, ал.2 ЗУТ по реда на Административнопроцесуалния кодекс

№ 61/29.12.2020 г.

Дирекция “Специализирана администрация” при Община Смядово, на основание чл.129, ал.2 ЗУТ по реда на чл.61 от Административнопроцесуалния кодекс, съобщава на заинтересуваните лица, собствениците на недвижимите имоти, непосредствено засегнати от предвижданията на плана, по чл.131 ЗУТ:

Заповед № 794/22.12.2020 г. на Кмета на Община Смядово за одобрение на “изменение на подробен устройствен план - /план за регулация/; /план за застрояване/; /план за регулация и застрояване/; /работен устройствен план/, в обхват: урегулирани поземлени имоти  VІ-360, VІІ-359, V-362 и ІV-362 в квартал 3, с.Веселиново, общ. Смядово.  От УПИ VІ-360, VІІ-359 и части от VІІ-359 и ІV-362 се образува ново УПИ V-359 от кв.3 по съществуващи имотни граници на ПИ 359. Образува се нови УПИ VІІІ-361 от кв.3, отредено за озеленяване и УПИ ІV 129,362 от кв.3 по плана на с.Веселиново, общ.Смядово, обл.Шумен. Към новообразуваното УПИ V-359 от кв.3 се предава общинско место от 150 кв.м.“

На основание чл.215, ал.1 и 4 от ЗУТ, може да бъде обжалвана по законосъобразност в четиринадесет дневен срок от съобщението й, чрез Общината пред Административен съд Шумен.