Република България ● Община Смядово

Езици

Съобщение

понеделник, 12.10.2020 г.
Категория: 

ДО

ЛИДА  ВАСИЛЕВА

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

по § 4, ал.8 от ПЗР от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016г.  за съдържанието, създаването и поддържането на кад. карта и кад. Регистри-/ССПКККР/.

№ 34а / 14.09.2020 г.

 

Дирекция “Специализирана администрация” при Община Смядово, на основание § 4, ал.8 от ПЗР от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016г. за /ССПКККР/, съобщава на собствениците и носителите на други вещни права на недвижимите имот и, чиито права се засягат от изменението, съгласно § 4, ал.10 от ПЗР от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016г  за /ССПКККР/:

Заповед № 574 / 10.09.2020 г. на Кмета на Община Смядово за

„Изменение на кадастралния план, в обхват: поземлен имот с планоснимачен №394 от квартал 50, с.Янково, общ. Смядово, обл. Шумен, като се поправи вътрешните граници на поземленият имот, а имотните граници към улиците се запазят съгласно действащия регулационен план на с. Янково.”

На основание § 4, ал.9 от ПЗР от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016г. за /ССПКККР/, може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс по законосъобразност в четиринадесет дневен срок от съобщението й чрез Общината пред Административен съд Шумен.