Република България ● Община Смядово

Езици

Съобщение

петък, 29.11.2019 г.
Категория: 

ДО Г-ЖА СЕВДА БРАНИЧЕВСКА

 

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

по чл.129, ал.2 ЗУТ по реда на Административнопроцесуалния кодекс

№ 122/29.11 .2019 г.

Дирекция “Специализирана администрация” при Община Смядово, на основание чл.129, ал.2 ЗУТ по реда на чл.61 от Административнопроцесуалния кодекс, съобщава на заинтересуваните лица, собствениците на недвижимите имоти, непосредствено засегнати от предвижданията на плана, по чл.131 ЗУТ:

Заповед № 777/28.11.2019 г. на Кмета на Община Смядово за одобрение на изменение на подробен устройствен план - /план за регулация/; /план за застрояване/; /план за регулация и застрояване/; /работен устройствен план/, в обхват: урегулиран поземлени имоти XІ-113, 114, XI-114, X-114 и IX-18  в квартал 14 по плана на с.Янково,

общ. Смядово, обл. Шумен, като се обособява самостоятелен урегулиран поземлен имот XII-596. Вътрешната дворищна регулация се поставя в съответствие по съществуващите граници на ПИ № 596. За достъп и лице на новообразувания  УПИ се урегулира съществуваща задънена улица /тупик/, от новопостроени осови точки 47а и 47б.

На основание чл.215, ал.1 и 4 от ЗУТ, може да бъде обжалвана по законосъобразност в четиринадесет дневен срок от съобщението й, чрез Общината пред Административен съд Шумен.

 

 

Изготвил:             ( П )

                   инж.Калоян Киров – Директор „СА“