Република България ● Община Смядово

Езици

Съобщение

понеделник, 18.11.2019 г.
Категория: 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

по чл. 128, ал.3 ЗУТ

        към обявление  №  116/18.11.2019 г.

 

Дирекция “Специализирана администрация” при Община Смядово, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите лица по смисъла на чл. 131 ЗУТ:

В Община Смядово е представен Проект за „изменение на подробен устройствен план - /план за регулация/; /план за застрояване/; /план за регулация и застрояване/; /работен устройствен план/, в обхват: част от УПИ ІХ-Жилищно строителство от кв. 93 по плана на гр.Смядово, ПИ с идентификатор № 67708.307.182 по КККР на гр. Смядово, община Смядово, област Шумен, като:

 1.1.     План за регулация:  урегулиране на ПИ с идентификатор № 67708.307.182 по съществуващи имотни граници и  образуване на общински УПИ, образувани от  УПИ ІХ-Жилищно строителство от  кв. 93 по плана на гр.Смядово. Проектира се нова улична отсечка – тупик по ул.“Осми март“ о.т. 341а и 341б.

1.2.      План за застрояване:  Урегулираните имоти, които се обособяват от УПИ ІХ- Жилищно строителство от кв.93 по плана на гр.Смядово, си  изменят устройствената зона от «средно жилищно застрояване» в «малкоетажно жилищно застрояване» - означена като (ЖМ), а УПИ който е предвиден за общински в  Обществено обслужващи дейности (ООД).

На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ  в 14-дневен срок от съобщението, (от подписването в техническата служба или от получаване на настоящото обявление по пощата с обратна разписка), заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.

 

Изготвил: /п/

                   /инж.Калоян Киров/