Република България ● Община Смядово

Езици

Съобщение

понеделник, 18.11.2019 г.
Категория: 

ДО

РАМАДАН ********* ОСМАНОВ

АЙШЕ ********* ОСМАНОВА

9820, ГР. СМЯДОВО         

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

по § 4, ал.8 от ПЗР от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016г.  за съдържанието, създаването и поддържането на кад. карта и кад. Регистри-/ССПКККР/

№ 106/11.10.2019 г.

 

Дирекция “Специализирана администрация” при Община Смядово, на основание § 4, ал. 8 от ПЗР от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за /ССПКККР/, съобщава на собствениците и носителите на други вещни права на недвижимите имот и, чиито права се засягат от изменението, съгласно § 4, ал. 10 от ПЗР от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за /ССПКККР/:

Заповед № 666/11.10.2019 г. на Кмета на Община Смядово за

„Изменение на кадастралния план, в обхват: поземлен имот с планоснимачен №55 от кв.1 по плана на с.Риш, общ. Смядово, обл. Шумен, като се поправят имотните граници по съществуващи на място материализирани огради и сгради по данни от геодезическо заснемане.”

На основание § 4, ал. 9 от ПЗР от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за /ССПКККР/, може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс по законосъобразност в четиринадесет дневен срок от съобщението й чрез Общината пред Административен съд Шумен.

 

Изготвил: /п/

                   /инж. Калоян Киров/