Република България ● Община Смядово

Езици

Съобщение

понеделник, 18.11.2019 г.
Категория: 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ПО ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА СМЯДОВО И ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА КЪМ НЕГО

                                                                      

На основание чл. 127, ал. 1 от ЗУТ и чл. 20, ал. 1, т. 1 от Наредбата за извършване на екологични оценки на планове и програми, съобщаваме ви, че в периода 18.11.2019 г. – 17.12.2019 г. се провеждат консултации по Предварителен проект на Общ устройствен план (ОУП) на Община Смядово и Екологична оценка (ЕО) към него.

Общите устройствени планове, възложени по реда на ЗУТ и включени в Приложение № 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка (Наредбата за ЕО)  подлежат на задължителна екологична оценка, като процедурите по ЕО се съвместяват изцяло с действащите процедури по изготвяне на плановете.

Компетентен орган по процедурата по ЕО за ОУП на община Смядово е Директорът на РИОСВ Шумен.

Във връзка с изискванията на нормативната уредба на 18.11.2019 г. е открита процедура за провеждане на консултации по изготвения Предварителен проект на Общ устройствен план (ОУП) на Община Смядово, включително и на Доклад за Екологична оценка (ЕО) към него.

Възложител на ОУП и на Екологичната оценка към него е Община Смядово: гр. Смядово, пл. „Княз Борис I“ №2, тел. 05351/2033. Факс: 05351/2226, e-mail: obshtina_smiadovo@abv.bg

Лице за връзка:  Димитрина Маринова - Началник отдел „Екология, регионално развитие и хуманитарни дейности“,  тел. 05351/2130 и Пенка Атанасова - ръководител екип ЕО, тел.  0898******

Основание за изработване – Планово задание, одобрено от ОбС – Смядово с  Решение  на Общински  съвет  №  237/30.05.2013 г., Протокол № 5, от 30.05.2013 г. в съответствие със ЗУТ/ чл. 125, ал. 1 и 2/

Общият устройствен план на Община Смядово  се разработва от  „СТОАРХ“  ЕООД, гр. София с ръководител екип арх. Стоян Цветков.

Органът, отговорен за одобряването на ОУП е Общински съвет Смядово. Органът, отговорен за прилагането на ОУП е Община  Смядово.

Срокове и етапи на разработването на ОУП – ОУП – разработва се двуфазно и е с период на действие 20 години. Общ устройствен план е изработено с териториален обхват Община Смядово. С ОУП не се засягат елементи от НЕМ. Финансирането на ОУП е осигурено  от МРРБ и от Община Смядово.

Целите и задачите на ОУП Смядово произтичат от предназначението на устройствените планове за формиране на хармонична жизнена среда в населените места при отчитане на спецификата на конкретния обект и изискванията, предявени с Плановото задание.

Главната цел на общия устройствен план на общината е да създаде пространствена планова основа за нейното дългосрочно устойчиво устройствено развитие в съответствие с приетите стратегически документи за регионално развитие и със специфичните за община Смядово природни, културно-исторически, туристически и други ресурси.

Изхождайки от принципите на устойчивото развитие за баланс между екологично равновесие, икономически растеж и социален просперитет, при пестеливо използване на природните ресурси, постигането на главната цел се предпоставя от изпълнението на следните специфични  цели:

- Регулиране в устройствено отношение процесите на по-нататъшната урбанизация на територията на общината в граници, които да не накърняват целостта и стабилността на природната й среда;

- Създаване на необходимите устройствени условия за реализиране на стратегическите документи по ЗРР;

- Прилагане на устройствени принципи на по-нататъшно изграждане и техническо съоръжаване на жизнената среда в населените места и останалите обитавани територии в съответствие със съвременните европейски критерии и стандарти;

- Планиране на територията на общината да става по начин, осигуряващ съхраняване и едновременно с това пълноценно включване в жизнен оборот на природното и културно наследство на общината.

Уведомяваме Ви, че на 18.11.2019 г. е открита процедура за провеждане на консултации по реда на чл. 20, ал.3  от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка( НЕО)  по изработената  ЕО на ОУП и ОУП  на община  Смядово.

Време за публичен достъп – 30 дни от датата на публикуване

Срокът за изразяване на становища е 30 дни, съгласно чл. 20, ал. 1, т.в от НЕО.

Докладът за екологична оценка на ОУП на Община Смядово,  приложенията към нея и предварителния проект на ОУП са качени на сайта на общината  http://www.smyadovo.bg/bg/content/oup

Място на публичен достъп:

Предварителния проект на Общият устройствен план на Община Смядово е на разположение на интересуващите се в сградата на Общинска администрация гр. Смядово, пл. „Княз Борис I” № 2, ет. 1, стая № 3 (Техническа служба), всеки работен ден от 9.00 до 17.00 часа, както и на сайта на общината.

Докладът за екологична оценка на ОУП на Община Смядово е на разположение на интересуващите се в сградата на Общинска администрация гр. Смядово, пл. „Княз Борис I” № 2, ет. 3, стая № 13, всеки работен ден от 9.00 до 17.00 часа, както и на сайта на общината. 

Начин за изразяване на становища: 

Становища и мнения по предварителния проект ОУП и ЕО могат да се депозират в сградата на Община Смядово, гр.Смядово, пл. „ Княз Борис I” № 2 в Информационния център за обслужване на граждани или на  e-mail: obshtina_smiadovo@abv.bg

Контакти за консултациите по предварителния проект на ОУП:

От страна на възложителя: инж. Росица Савева – старши специалист  „ТСУ“ в община Смядово тел. 05331/2808, email: tsusmiadovo@mail.bg

От страна на изпълнителя „СТОАРХ“ ЕООД: инж. Стоян Цветков, тел.0887******, e-mail: stoa@mail.bg.

Контакти за консултациите по Доклада за екологична оценка на ОУП на Община Смядово:

От страна на възложителя: Димитрина Маринова -  Началник отдел „Екология, регионално развитие и хуманитарни дейности“, тел. 05351/2130, email: dimitrina.marinova@smyadovo.bg

От страна на изпълнителя: Пенка Атанасова - ръководител екип ЕО, тел.  0898635538, e-mail: penka.bobeva@gmail.com

Проектът на ОУП подлежи на задължително обществено обсъждане по реда на чл. 127(1) от ЗУТ.

Дата за провеждане на общественото обсъждане- 18.12.2019 г. /сряда/ от 11:00 часа в сградата на Общинска администрация Смядово, гр. Смядово, пл. „Княз Борис I“ № 2, в заседателната зала, ет. 2.

Краен срок за провеждане на консултациите и изразяване на становище по предварителния проект на ОУП и доклада за ЕО на ОУП е 17.00 часа на 17.12.2019 г.

ИВАНКА ПЕТРОВА /п/

Кмет на община Смядово

 

Документи:

ДЕО преди ОО (5.87 MB, PDF)

Нетехническо резюме (1.16 MB, PDF)

Становища по задание ЕО (9.02 MB, RAR)

ОУПО ПП и ОП (43.08 MB, RAR)

Изходяща информация ЕО (14.56 MB, RAR)