Република България ● Община Смядово

Езици

Съобщение

петък, 08.11.2019 г.
Категория: 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

по § 4, ал.8 от ПЗР от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016г.  за съдържанието, създаването и поддържането на кад. карта и кад. Регистри-/ССПКККР/.

№ 113/08.11.2019 г.

 

Дирекция “Специализирана администрация” при Община Смядово, на основание § 4, ал.8 от ПЗР от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016г. за /ССПКККР/, съобщава на собствениците и носителите на други вещни права на недвижимите имот и, чиито права се засягат от изменението, съгласно § 4, ал.10 от ПЗР от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016г  за /ССПКККР/:

Заповед № 730/08.11.2019 г. на Кмета на Община Смядово за

„Изменение на кадастралния план, в обхват: поземлен имот с планоснимачен №141, от квартал 19, с.Черни връх, общ. Смядово, обл. Шумен, като имотните граници се приложат по дворищните и уличните регулационни линии на приложения действащ регулационен план за УПИ І-141 от кв.19,  с.Черни връх, общ. Смядово, обл.Шумен.”

На основание § 4, ал.9 от ПЗР от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016г. за /ССПКККР/, може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс по законосъобразност в четиринадесет дневен срок от съобщението й чрез Общината пред Административен съд Шумен.

Изготвил: /п/

              инж. Калоян Киров - Директор „СА“