Република България ● Община Смядово

Езици

Съобщение

четвъртък, 29.04.2021 г.
Категория: 

Службата по геодезия, картография и

кадастър – Шумен,

на основание чл. 46, ал. 1 и 2 ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралните регистри на недвижимите имоти за урбанизираната територия в землищата на с. Риш и с. Черни връх, община Смядово, които са в службата по геодезия, картография и кадастър. В 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по тях пред Службата по геодезия, картография и кадастър – Шумен. - ДВ бр.35 стр.138 от 27.04.2021 г. (73.71 KB, PDF)