Република България ● Община Смядово

Езици

Стратегия за местно икономическо развитие

Общински план за развитие 2014-2020

Информация
за разработването на общинския план за развитие
за периода 2014 – 2020 г.

В изпълнение на изискванията на Закона за регионално развитие, Правилника за неговото прилагане и Методическите указания за разработване на стратегическите документи за регионално развитие, в Община Смядово е създадена необходимата организация за изготвяне на основния стратегически документ за социалното и икономическо развитие на Общината - Общинския план за развитие /ОПР/ за периода 2014-2020 г.

С разработването и приемането на този важен планов документ ще бъде формулирана визията и определени целите, основните приоритети и дейности за осигуряване на устойчиво развитие и по висок жизнен стандарт за хората в община Смядово за следващия седемгодишен период. Изготвянето на Общинския план за развитие ще бъде съобразено с основните насоки и приоритети залегнали в Националната стратегия за развитие, Регионалния план за развитие на Североизточните райони, както и с Областната стратегия за развитие на област Шумен.

Със заповед на Кмета на общината е формиран екип по планиране, отговарящ за разработването на проект за Общински план за развитие за периода 2014 – 2020 година. Предложеният проект трябва да отговаря на изискванията на чл. 13 от Закона за регионалното развитие и чл.34 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие.

При работата си екипа се ръководи от Методическите указания за разработване на стратегически документи за периода 2014-2020г., одобрени със Заповед №РД-02-14-2402/22.11.2011г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройство.

Работата на екипа започва с анализ на социално-икономическото състояние на общината, постигнатите резултати от изминалия програмен период и конкретизиране на актуални проблеми във всички сфери.

Заключителната част по подготовката на Общинския план за развитие, за периода 2014-2020г. на община Смядово ще приключи, с обществено обсъждане и след това приемане, от Общински съвет на заседание през месец септември 2013г.

Във връзка с това са изработени анкетни карти за проучване на общественото мнение.

Анкетните карти ще намерите на прикачения файл (DOC) или в Информационен център, община Смядово,  гр. Смядово, пл.”Княз Борис І” №2.

Вашето мнение е важно за нас!

Очакваме Вашите, мнения, препоръки и предложения.