Република България ● Община Смядово

Езици

Стартира Национална програма „Предоставяне на грижи в домашна среда“

четвъртък, 13.02.2020 г.
Категория: 

СТАРТИРА НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА

„ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ГРИЖИ В ДОМАШНА СРЕДА”

Националната програма „Предоставяне на грижи в домашна среда” е разработена в отговор на установените потребности за полагане на грижи на хора, които не попадат в обхвата на съществуващите към момента мерки и програми, включително на механизма лична помощ, предвид определения кръг от ползватели на основание § 3 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за личната помощ.

С реализацията на Програмата ще се предоставят възможности за връщането на пазара на труда на лица от групи в неравностойно положение на пазара на труда.

В Програмата могат да се включат:

Безработни лица, регистрирани в дирекция „Бюро по труда“

Хора, нуждаещи се от предоставянето на грижи в домашна среда:

  • с от 80 до 89,99 на сто степен на трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане с определена чужда помощ;
  • на възраст над 65 г. в невъзможност за самообслужване, които не са освидетелствани по съответния ред от органите на медицинската експертиза в Р България.

Лицата, които имат нужда от грижи, желаещи да се включат в Програмата или техен законен представител, могат да подават Заявление-декларация за включване в Програмата по образец всеки работен ден от 7:30 часа до 17:00 часа в Центъра за услуги и информация на граждани в Общинска администрация Смядово, адрес: гр. Смядово, пл. „Княз Борис І“ № 2, ет. 1.

За повече информация:

Община Смядово – телефон: 05351-2033 вътр. 107

Кметство с. Веселиново - телефон: 05353-2360

Кметство с. Риш – телефон: 05354-2260

Кметство с. Янково – телефон: 05352-2289

Кметство с. Александрово – телефон: 05353-2230

Кметство с. Бял бряг – телефон: 05352-2262

Кметство с. Желъд – телефон: 05352-2270

Кметство с. Кълново – телефон: 05351-2921

Кметство с. Ново Янково – телефон: 05352-2389

Кметство с. Черни връх – телефон: 05352-2370

 

Заявление-декларация (69.64 KB, DOCX) - образец