Република България ● Община Смядово

Езици

С Ъ О Б Щ Е Н И Е по чл.129, ал.2 ЗУТ по реда на Административнопроцесуалния кодекс № 12/29.05.2020 г.

понеделник, 01.06.2020 г.
Категория: 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

по чл.129, ал.2 ЗУТ по реда на Административнопроцесуалния кодекс

№ 12/29.05.2020 г.

Дирекция “Специализирана администрация” при Община Смядово, на основание чл.129, ал.2 ЗУТ по реда на чл.61 от Административнопроцесуалния кодекс, съобщава на заинтересуваните лица, собствениците на недвижимите имоти, непосредствено засегнати от предвижданията на плана, по чл.131 ЗУТ:

Заповед № 318/28.05.2020 г. на Кмета на Община Смядово за одобрение на Специализирана план-схема за елементи на техническата инфраструктура:

 „Удължаване на съществуваща въздушна мрежа електрозахранена от ТП „Марзана" с три броя нови стоманобетонни стълбове и монтаж на електромерно табло тип ТЕПО на стълб пред УПИ XIX-561, кв.94 (ПИ 67708.307.461) по плана на гр.Смядово, за захранване на жилищна сграда в УПИ XIX-561 от кв.94 (ПИ 67708.307.461, ул."Славянска”, гр. Смядово. Обща дължина на трасето – 70,41м. и обща площ на новата сервитутна зона е 289.98 кв.м.“

На основание чл.215, ал.1 и 4 от ЗУТ, може да бъде обжалвана по законосъобразност в четиринадесет дневен срок от съобщението й, чрез Общината пред Административен съд Шумен.