Република България ● Община Смядово

Езици

Проекти на наредби и правилници

13/10/2017 г.

МОТИВИ

За приемане  на

НАРЕДБА за цялостната организация по поемането, обслужването и управлението на общинския дълг на Община Смядово

 

1. Причини за приемане на  НАРЕДБА за цялостната организация по поемането, обслужването и управлението на общинския дълг на Община Смядово

2. Основна цел –Привеждане в съответствие с нормативната уредба и по голяма прозрачност при поемане на общински дълг.

3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба.

За прилагането на Наредбата не са необходими допълнително финансови средства.

4. Очаквани резултати от прилагането на Наредба – По-добра регламентация и прозрачност при поемане на общински дълг за финансиране на инвестиционните проекти на Община Смядово.

5. Съответствието с правото на Европейския съюз - Предлаганият проект е разработен в съответствие с Европейското законодателство – Европейската харта за местно самоуправление. 

Предлагаме на вашето внимание проект на НАРЕДБА за цялостната организация по поемането, обслужването и управлението на общинския дълг на Община Смядово (103.5 KB, DOC)

На основание чл. 26 от Закона за нормативните актове, следва в 30/тридесет/ дневен срок от публикуване на настоящото (до 13.11.2017 г.) да депозирате писмено предложения, въпроси, мнения и препоръки по предложението за НАРЕДБА за цялостната организация по поемането, обслужването и управлението на общинския дълг на Община Смядово на адрес: гр. Смядово, пл. "Княз Борис І" № 2, ет. 1, Център за услуги и информация на гражданите.


25/04/2017 г.

Предлагаме на Вашето внимание предложение за изменение на Наредбата за реда за разполагане и ползване на преместваеми обекти за търговия и услуги, на основание чл. 56, ал. 2 от ЗУТ 

В чл. 8 от Наредбата за реда за разполагане и ползване на преместваеми обекти за търговия и услуги, на основание чл. 56, ал. 2 ЗУТ се правят следните изменения и допълнения:

Създава се ал. 1 със следното съдържание:

 /1/ Отдаването под наем на общински площи за разполагане на преместваеми обекти по одобрените схеми се извършва по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество приета с Решение № 23/11.02.2000 год.

Създава се ал. 2 със следното съдържание:

/2/ /Разрешения за поставяне на преместваеми съоръжения за определен срок пред обекти за обществено обслужващи дейности върху общински недвижими имоти в строителните граници на населените места от територията на Община Смядово  – със сезонно ползване за разполагане на летни градини, щандове, витрини, стойки, фризери, кафемашини, грил машини и др., се издават на собственика или ползвателя на обекта без търг или конкурс, след издаване на разрешение за поставяне издадено от Кмета на Община Смядово.

Създава се ал. 3 със следното съдържание:

/3/Разрешение за поставяне по ал. 2 се издава след получаване на положително становище от проверка на комисия от служители на Община Смядово и на основание изготвена ръчна скица схема за поставяне на обектите за сезонно ползване.

Създава се ал. 4 със следното съдържание:

/4/  Наемните цени за поставянето на съоръжения ал. 2 се определят по цени за кв.м., съгласно Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги.

–––––––––––––––––––––––

В чл. 13 от Наредбата за реда за разполагане и ползване на преместваеми обекти за търговия и услуги, на основание чл. 56, ал. 2 ЗУТ се правят следните изменения и допълнения:

Създава се, ал. 1 със следното съдържание:

/1/ Наказва се с глоба или имуществена санкция в размер от 50 /петдесет / до 500 /петстотин/  лева ако не подлежи на по-тежко наказание който:

1.извършва дейност по поставяне на преместваемо съоръжение в нарушение /отклонение/ от настоящата наредба.

2.Не изпълни писмено нареждане на административен орган по реда на тази наредба.

3.Премахне, унищожи или допусне премахване или унищожаване на преместваем обект без разрешение на компетентните органи.

4.Постави незаконно преместваем обект и не го напусне след като бъде писмено предупреден от административния орган, че извършва незаконна дейност.

5.Не извърши възстановителни работи и не отстрани за своя сметка нанесените повреди вследствие на осъществената от него незаконна дейност.

6.Не изпълни в определен срок заповед по чл.12 за премахване на незаконно поставено преместваемо обект. 

Създава се, нова ал. 2 със следното съдържание:

/2/ За нарушение по ал. 1, извършено повторно се налага глоба или имуществена санкция в размер от 500 до 2000 лв.

 

На основание чл. 26 от Закона за нормативните актове, следва в 30/тридесет/ дневен срок от публикуване на настоящото (до 25.05.2017 г.) да депозирате писмено предложения, въпроси, мнения и препоръки по предложението за Проект за изменение и допълнение на Наредбата на адрес: гр. Смядово, пл. "Княз Борис І" № 2, ет. 1, Център за услуги и информация на гражданите.

**********************************************************************************************************************

25/04/2017 г.

Проект за изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги

В чл. 19 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги се правят следните изменения и допълнения:

Създава се, нова ал. 5 със следното съдържание:

 (5) Таксите за поставяне на преместваеми съоръжения за определен срок пред обекти за обществено обслужващи дейности, върху общински недвижими имоти в строителните граници на населените места от територията на Община Смядово за сезонно ползване за разполагане на летни градини, щандове, витрини, стойки, фризери, кафемашини, грил машини и др. се заплащат както следва:

▪за един брой съоръжение заемащо до един квадратен метър – месечна такса в размер на 30 лв.

▪за един брой съоръжение заемащо над един квадратен метър до два квадратни метра  – месечна такса в размер на 50 лв.

▪За съоръжения заемащи площ над два квадратни метра – месечна такса в размер на 80 лв.

На основание чл. 26 от Закона за нормативните актове, следва в 30/тридесет/ дневен срок от публикуване на настоящото (до 25.05.2017 г.) да депозирате писмено предложения, въпроси, мнения и препоръки по предложението за Проект за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на адрес: гр. Смядово, пл. "Княз Борис І" № 2, ет. 1, Център за услуги и информация на гражданите.

 

 


АРХИВ

27.02.2017 г.

Предоставяме на вашето внимание Проект за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Смядово.

Уведомление (27.07 KB, PDF)

Проект за изменение (19.43 KB, PDF)

На основание чл. 26 от Закона за нормативните актове, следва в 14/четиринадесет/ дневен срок от публикуване на настоящото (до 13.03.2017 г.) да депозирате писмено предложения, въпроси, мнения и препоръки по предложението за Проект за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Смядово на адрес: гр. Смядово, пл. "Княз Борис І" № 2, ет. 1, Център за услуги и информация на гражданите.

 


20.02.2017 г.

Предоставяме на вашето внимание Проект на Наредба за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини, разположени на територията на община Смядово

На основание чл. 26 от Закона за нормативните актове, следва в тридесет дневен срок от публикуване на настоящото (до 22.03.2017 г.) да депозирате писмено предложения, въпроси, мнения и препоръки по предложението за Наредба за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини, разположени на територията на община Смядовона адрес: гр. Смядово, пл. "Княз Борис І" № 2, ет. 1, Център за услуги и информация на гражданите.

Проект на Наредба за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини, разположени на територията на община Смядово (19.43 KB, PDF)
АРХИВ

Предоставяме на Вашето внимание  Проект за Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общинското имущество на територията на община Смядово, приета от Общински съвет – Смядово с Решение № 56 по протокол №8/15.05.2000 г .

На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове следва в четиринадесетдневен срок от публикуване на настоящото (до 26.02.2016 г.) да депозирате писмено предложения, мнения и препоръки по предложението за изменение на Наредбата на адрес в гр. Смядово, пл. „Княз Борис І” № 2, Информационен център.

Проект  за  Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общинското имущество на територията на община Смядово (633.37 KB, PDF)