Република България ● Община Смядово

Езици

Проект за санитарно – охранителна зона около група шахтови кладенци (ШК 5, 6, 7, 8, 9, 10), за питейно – битово водоснабдяване на гр. Смядово, общ. Смядово, обл. Шумен

вторник, 12.04.2022 г.
Категория: 

На основание чл. 39, ал. 2 от Наредба № 3 за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците за минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиени нужди

 

ОБЩИНА СМЯДОВО

 

О Б Я В Я В А

 

На заинтересованите лица и обществеността на Община Смядово, че „Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД предоставя „Проект за санитарно – охранителна зона около група шахтови кладенци (ШК 5, 6, 7, 8, 9, 10), за питейно – битово водоснабдяване на гр. Смядово, общ. Смядово, обл. Шумен“

 

Всички заинтересовани лица могат да се запознаят с документацията по проекта в:

Басейнова дирекция „Черноморски район“, ул. „Ал. Дякович“ № 33, гр. Варна;

Община Смядово, пл. ”Княз Борис І” № 2, стая № 5 при Димитрина Маринова – Заместник – кмет на община Смядово, тел. за контакт: 05351 / 2130, вътр.110

и на сайта на община Смядово на адрес: Проект за санитарно – охранителна зона около група шахтови кладенци (ШК 5, 6, 7, 8, 9, 10), за питейно – битово водоснабдяване на гр. Смядово, общ. Смядово, обл. Шумен | Общинска администрация Смядово (smyadovo.bg)

 

Документация

Файлове ШК5-10 Смядово (911.35 KB, ZIP)

SOZ-368, проект (73.23 MB, ZIP)

СОЗ-368-А1 (3.76 MB, PDF)

СОЗ-368-А2 (315.9 KB, PDF)

СОЗ-368-А2-проект (37.49 MB, PDF)

СОЗ-368-А4 (7.21 MB, PDF)

СОЗ-368-А15 (15.07 MB, PDF)