Република България ● Община Смядово

Езици

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМЯДОВО

понеделник, 11.11.2019 г.

МОТИВИ

КЪМ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ  НА

НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМЯДОВО

 

І. Причини, които налагат изменението на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Смядово:

Съгласно Решение №566 по Протокол №9 от 12.09.2019г. Общински съвет Смядово освобождава от заплащане на такси потребителите на интегрирана здравно-социална услуга „Патронажна грижа“, която се предоставя, като услуга от общ икономически интерес от Звено за услуги в домашна среда към „Домашен социален патронаж“ гр. Смядово  и отменя т.2, т.3 и т.4 на Решение №94 по Протокол №8 от 31.05.2012г. на Общински съвет Смядово.

В тази връзка е необходимо да се извърши привеждане на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Смядово в съответствие с Решение №566 по Протокол №9 от 12.09.2019г. на общински съвет Смядово.

 

ІІ. Цел на Наредбата:

Основната цел на отмяната в акта е привеждане на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Смядово в съответствие с Решение №566 по Протокол №9 от 12.09.2019г. на Общински съвет Смядово.

 

ІІІ. Финансови средства, необходими за прилагането на Наредбата:

Не са необходими допълнителни финансови средства, вследствие от приемането на измененията в Наредбата.

 

ІV. Очаквани резултати:

Очакваните резултати са осигуряване на законосъобразност на подзаконовият акт. 

 

V. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз

Предлаганият проект за изменение на наредбата е разработен в съответствие с Европейското законодателство – Европейската харта за местно самоуправление. Този проект не противоречи на други нормативни актове от по-висша степен, приети от законодателната и изпълнителната власт в Република България.

 

 VІ. Правни основания:

Чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, при спазване изискванията на чл. 26 и чл. 28 от ЗНА и чл. 75, 76, 77, 78 и 79 от АПК.

Съгласно изискването на чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове, мотивите и проектът на Наредбата са публикувани на интернет страницата на община Смядово.

По този начин на заинтересованите лица се предоставя срок за предложения и становища по проекта, считано от 11.11.2019г. до 10.12.2019г., включително.

Предложения и становища по проекта на Наредбата ще се приемат в деловодството на Община Смядово и Общински съвет – Смядово, както и на следния e-mail адрес: Obshtina_smiadovo@abv.bg

 

Проектът на Наредбата (91.5 KB, DOC) ще бъде разгледан и обсъден на заседанието на Общински съвет – Смядово, което ще се проведе на 19.12.2019 г.

 

ИВАНКА ПЕТРОВА /П/

Кмет на Община Смядово

 


11/12/2019 г.

С П Р А В К А за постъпили предложения, съгласно чл.26, ал.5 от Закона за нормативните актове (213.5 KB, PDF)