Република България ● Община Смядово

Езици

ПРОЕКТ BG05M9OP001-2.018-0032 „ОБЩИНА СМЯДОВО С ГРИЖА ЗА ВСИЧКИ“

петък, 29.03.2019 г.
Категория: 

15/03/2019 г.

ПРОЕКТ

BG05M9OP001-2.018-0032 „ОБЩИНА СМЯДОВО С ГРИЖА ЗА ВСИЧКИ“

 

Процедура чрез директно предоставяне с интегрирано проектно предложение BG05M9OP001-2.018-0032 „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ. ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ“ – КОМПОНЕНТ 1

по

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“

Приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”

 и

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“

Приоритетна ос 3: „Образователна среда за активно социално приобщаване“

Регистрационен номер на договора по ОП РЧР: BG05M9OP001-2.018-0032-C01

Регистрационен номер на договора по ОП НОИР: BG05M9OP001-2.018-0032-2014BG05M2OP001-C01

Обща стойност на проекта - 855 363,61 лева, от които: 85% европейско финансиране - 727 059,07 лева и 15% национално съфинансиране – 128 304,54 лева

Общата стойност на проекта е разпределена по двете финансиращи оперативни програми, както следва:

Средства по ОП РЧР - 479 875,35 лева, от които: 85% европейско финансиране – 407 894,05 лева и 15 % национално съфинансиране – 71 981,30 лева

Средства по ОП НОИР - 375 488,26 лева, от които: 85% европейско финансиране – 319 165,02 лева и 15 % национално съфинансиране – 56 323,24 лева

Срокът за изпълнение на проекта е от 14.03.2019 г. до 31.12.2020 г.

 

Основната цел на проекта е повишаване качеството на живот, социалното включване и намаляване на бедността, както и трайна интеграция на най-маргинализираната общност, вкл. ромите, чрез изпълнение на комплексни мерки и прилагане на интегриран подход.

Специфични цели:

1. Разширяване възможностите за социализиране, приобщаване и включване на ромската общност във всички сфери на обществения живот.

2. Създаване на благоприятни условия за активно участие на представителите на етническите малцинства (вкл. роми) в обществените, икономическите и социални процеси на територията на община Смядово.

3. Провеждане на общинска образователна, здравна и социална политика, ориентирана към ромите и хората в риск от социално изключване.

4. Провеждане на кампании за преодоляване на етническата нетолерантност и интегриране в обществото на лицата в неравностойно положение.

5. Подкрепа на лицата от уязвими етнически общности чрез включване в заетост, образование, обучение, социални и здравни услуги с фокус върху ромите, мигранти, участници с произход от други държави.

6. Повишаване броя на успешно интегрираните чрез образователната система деца и ученици от маргинализирани общности, включително роми.

7. Създаване на траен модел на сътрудничество на местно ниво с участието на всички институции и партньори за решаване на икономически, социални и образователни проблеми.

8. Предотвратяване на рискове, водещи към социално изключване и изолация на индивиди и групи. Подкрепа за интегритета на семейства и общности.

9. Създаване на условия за соц. включване и интегриране на максимален брой хора от общностите в неравностойно положение, уязвимите групи и индивиди в община Смядово.

Постигането на заложените цели ще намали безработицата в Общината, ще се създадат условия за подкрепа, проф. интеграция на уязвими групи безработни лица и консултиране на роми и хора в риск от социална изолация, ще се увеличи брой деца и учениците, включени в обучението, вкл. от ромски произход, ще намали процента на преждевременно напусналите образователната система, вкл. деца и ученици от ромски произход.

Партньори

 1. Сдружение „Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“ – гр. Велико Търново
 2. Средно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Смядово
 3. Детска градина „Маргаритка“ – гр. Смядово
 4. Народно читалище „Братство-1860“ – гр. Смядово

Асоциирани партньори:

 1. Министерство на образованието и науката
 2. Агенция за социално подпомагане
 3. Агенция по заетостта
 4. Регионална здравна инспекция Шумен

--------------------------- www.eufunds.bg ---------------------------------

Проект BG05M9OP001-2.018-0032 Община Смядово с грижа за всички, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирани от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове


28/03/2019 г.

О Б Я В Л Е Н И Е

Във връзка с изпълнението на дейност № 6 „Прилагане на интегрирани социални и здравни услуги“ по проект BG05M9OP001-2.018-0032 „Община Смядово с грижа за всички“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирани от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, по процедура BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 1, Община Смядово

ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ КЪМ МОБИЛЕН ЕКИП ЗА ПОДКРЕПА

 

Пълен текст на Обявление (420.67 KB, PDF)

Заявление при кандидатстване (384.8 KB, PDF)

Декларация при кандидатстване (373.36 KB, PDF)

Уведомление за защита на личните данни (382.71 KB, PDF)

 

08.04.2019 г.

Списък на допуснати/недопуснати кандидати до интервю (357.35 KB, PDF), което ще се проведе на 12 април 2019 г. от 09:00 часа в заседателната зала на 2 етаж в сградата на Община Смядово.

12.04.2019 г.

Списък с резултатите от проведено интервю с допуснатите кандидати (352.03 KB, PDF)


25/04/2019 г.

ОБЩИНА СМЯДОВО ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПСИХОЛОГ ЗА РАБОТА В ДГ "МАРГАРИТКА"-ГР. СМЯДОВО

 1. ОБЯВЛЕНИЕ (438.07 KB, PDF)
 2. ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ (102.5 KB, DOC)/ПО ОБРАЗЕЦ/
 3. АВТОБИОГРАФИЯ (59.91 KB, DOCX)/ПО ОБРАЗЕЦ/
 4. ДЕКЛАРАЦИЯ ПРИ КАНДИДАТСТВАНЕ (99.5 KB, DOC)
 5. УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ (99.5 KB, DOC)

25/04/2019 г.

ОБЩИНА СМЯДОВО ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ КЪМ ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА - ГР. СМЯДОВО

 1. ОБЯВЛЕНИЕ (448.06 KB, PDF)
 2. ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ (103 KB, DOC)/ПО ОБРАЗЕЦ/
 3. АВТОБИОГРАФИЯ (60.17 KB, DOCX)/ПО ОБРАЗЕЦ/
 4. ДЕКЛАРАЦИЯ ПРИ КАНДИДАТСТВАНЕ (99.5 KB, DOC)
 5. УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ (99.5 KB, DOC)

08/05/2019 г.

Списък на допуснати/недопуснати до интервю кандидати (59.44 KB, DOCX), за работа в Център за обществена подкрепа - гр. Смядово

Интервюто с допуснатите кандидати за работа ще се проведе на 10.05.2019 г. /петъкот 09:00 часа в Конферентната зала на Община Смядово, ет. 2.

13/05/2019 г.

Списък с класираните кандидати за работа в ЦОП (349.71 KB, PDF)08/05/2019 г.

СПИСЪК С ИМЕНАТА НА ДОПУСНАТИТЕ/НЕДОПУСНАТИТЕ ДО ИНТЕРВЮ КАНДИДАТИ (353.44 KB, PDF) ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ПСИХОЛОГ“ В ДГ „МАРГАРИТКА“ ГР. СМЯДОВО

Интервюто с допуснатия кандидат за работа ще се проведе на 10.05.2019 г. /петъкот 14:00 часа в Конферентната зала на Община Смядово, ет. 2

13/05/2019 г.

Списък (58.91 KB, DOCX) с окончателното класиране на кандидатите за длъжността "психолог" в ДГ "Маргаритка" - гр. Смядово


03/06/2019 г.

О Б Я В Л Е Н И Е

Във връзка с изпълнението на дейност №3 „Включване на 22 лица от целевата група в заетост“ по проект BG05M9OP001-2.018-0032 „Община Смядово с грижа за всички“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирани от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, по процедура BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 1, Община Смядово

ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА

ЗА ПОДБОР НА КАНДИДАТИ ЗА РАБОТА НА ДЛЪЖНОСТ „РАБОТНИК ОЗЕЛЕНЯВАНЕ“ И „СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ“

Обявление  (439.49 KB, PDF)

Заявление (102.5 KB, DOC) за работа/по образец/

Автобиография (59.98 KB, DOCX)/по образец/

Декларация при кандидатстване (100 KB, DOC)

Уведомление за защита на личните данни (100 KB, DOC)

Обявление за удължаване на срока за приемане на документи (392.07 KB, PDF)03/06/2019 г.

О Б Я В Л Е Н И Е

Във връзка с изпълнението на дейност № 2 „Обучение и чиракуване за 9 лица от целевата група“ по проект BG05M9OP001-2.018-0032 „Община Смядово с грижа за всички“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирани от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, по процедура BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 1, Община Смядово

ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА

ЗА ПОДБОР НА КАНДИДАТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ВРЕМЕ НА РАБОТА /ЧИРАКУВАНЕ/

 

Обявление (432.94 KB, PDF)

Заявление за работа/по образец/ (103 KB, DOC)

Автобиография/по образец/ (60.26 KB, DOCX)

Декларация при кандидатстване (99.5 KB, DOC)

Уведомление за защита на личните данни (100 KB, DOC)

Обявление за удължаване на срока за набиране на документи (393.16 KB, PDF)


Списък (61.26 KB, DOCX) на ДОПУСНАТИТЕ/НЕДОПУСНАТИТЕ ДО ИНТЕРВЮ КАНДИДАТИ ЗА ЗА ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ВРЕМЕ НА РАБОТА /ЧИРАКУВАНЕ/

Списък (63.66 KB, DOCX) на ДОПУСНАТИТЕ/НЕДОПУСНАТИТЕ ДО ИНТЕРВЮ КАНДИДАТИ ЗА заемане на обявените свободни работни места за длъжностите „Работник озеленяване“ и „Социален асистент

 

 


Обява за свободни работни мяста

Във връзка с изпълнение дейностите на Проект BG05M9OP001-2.018-0032 „Община Смядово с грижа за всички“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 по процедура BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование" – Компонент 1, Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе" обявява подбор на кандидати за заемане на длъжността: Образователен медиатор – 2 (две) свободни работни места на пълен работен ден за нуждите на проекта на територията на Община Смядово.

 

I. Основна цел на длъжността.

Основната цел на образователният медиатор е свързана с активизиране и овластяване на родителите за реално участие в образователния процес и вземане на важни управленски решения.

 

ІІ. Области на дейност.

1. Работа на терен с представителите на малцинствените общности – разговори-консултации с родители, относно мотивацията за подкрепа на образованието на техните деца;

2. Успешно разрешени случаи на застрашени от отпадане от образование ученици;

3. Създаване на база данни за семейната среда на ученици и деца от детските градини;

4. Създаване на родителски клубове в детската градина и училището на територията на общината;

5. Включване на родителите в дейността на образователните институции;

6. Съдействие при организиране на родителски обучения/лектории и повишаване на капацитета на родителската общност;

7. Работа в общността за повишаване на нейната самоорганизация, провеждане на общностни събития за популяризиране на културната идентичност (отбелязване на календарни празници, културни събития и др.), изграждане на механизми за помощ на лица в риск и за насърчаване на личностно и професионално развитие, провеждане на кампании в общността за преодоляване на ранните бракове и негативните стереотипи и практики, имащи негативно влияние върху социалното включване на младите хора от маргинализираните общности.

 

III. Изисквания към кандидатите:

1. Да познават местната общност, нейните културни особености.

2. Позитивна нагласа за работа с уязвими групи, мотивация за професионално развитие.

3. Личностни качества: толерантност, дискретност, комуникативност, лоялност, умение за работа в екип;

5. Добри организационни и комуникативни умения;

6. Компютърна грамотност;

7. Опит в извършване на подобен вид дейност е предимство;

8. Умения за общностна работа е предимство;

9. Да се ползва с доверието и да говори езика на местната общност е предимство;

 

IV. Начин на извършване на подбора:

Подборът ще бъде извършен по документи. По преценка на комисията, кандидатите ще бъдат поканени на събеседване!

 

V. Необходими документи:

1. Писмено заявление за кандидатстване;

2. Автобиография;

3. Копие от диплома за завършено образование;

4. Копие на документи удостоверяващи продължителността на професионалния опит;

5. Други документи предоставени от кандидатите доказващи тяхната квалификация и умения.

Продължителност на заетостта: 18 месеца

Документи се подават лично или по пощата на адрес: гр. Велико Търново, ул. „Самуил" №4, ет.1, ап.15, в запечатан плик, на който е изписано: „Кандидатстване за позиция „Образователен медиатор" за изпълнение на проект в Община Смядово" или на електронен адрес: office@amalipe.com, като в ТЕМА на писмото се посочва Кандидатстване за позиция: „Образователен медиатор" за изпълнение на проект BG05M9OP001-2.018-0032 „Община Смядово с грижа за всички“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 по процедура BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование" – Компонент 1,  в Смядово".

Срок за подаване на документи: до 17.00 на 5 юли 2019 г.


01/07/2019 г.

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Във връзка с изпълнението на Дейност № 9 „Кариерно консултиране и професионално ориентиране на учениците от СУ „Св. св. Кирил и Методий“ гр. Смядово“ по проект BG05M9OP001-2.018-0032 „Община Смядово с грижа за всички“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирани от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, по процедура BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 1, Община Смядово

ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „КАРИЕРЕН КОНСУЛТАНТ“ В СУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ ГР. СМЯДОВО

Документи за кандидатстване

1. Обявление (425.37 KB, PDF)

2. Заявление (102.5 KB, DOC)

3. Автобиография (60.03 KB, DOCX)

4. Декларация при кандидатстване (99.5 KB, DOC)

5. Уведомление за защита на личните данни (99.5 KB, DOC)

Списък на допуснатите кандидати до интервю в процедурата (59.57 KB, DOCX)

СПИСЪК (347.56 KB, PDF) С ОКОНЧАТЕЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ ОТ КЛАСИРАНЕТО НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА  КАРИЕРЕН КОНСУЛТАНТ В СУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ ГР. СМЯДОВО


03/07/2019 г.

О Б Я В Л Е Н И Е

Във връзка с изпълнението на Дейност № 5 „Организиране на лятна занималня в библиотеката на НЧ „Братство – 1860“ гр. Смядово“ по проект BG05M9OP001-2.018-0032 „Община Смядово с грижа за всички“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирани от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, по процедура BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 1, НЧ „Братство – 1860“ гр. Смядово

ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА

ЗА ПОДБОР НА КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ПЕДАГОГ – РЪКОВОДИТЕЛ НА ЛЯТНА ЗАНИМАЛНЯ“ В НЧ „БРАТСТВО – 1860“ ГРАД СМЯДОВО

 

Обявление - пълен текст тук (84.5 KB, DOC)

Заявление за кандидатстване (72 KB, DOC)

Автобиография (60.32 KB, DOCX) - образец

Декларация при кандидатстване (68 KB, DOC)


30/08/2019 г.

ОБЩИНА СМЯДОВО обявява свободно работно място

Обявление за свободно работно място (413.55 KB, PDF)

Заявление за кандидатстване (102 KB, DOC)

Автобиография (60.41 KB, DOCX)

Декларация за кандидатстване (99.5 KB, DOC)

Уведомление (99 KB, DOC)

16/09/2019 г.

СПИСЪК (395.28 KB, PDF)С ОКОНЧАТЕЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ ОТ КЛАСИРАНЕТО НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА „ЛОГОПЕД“ В ДГ „МАРГАРИТКА“ ГР. СМЯДОВО


16/09/2019 г.

О Б Я В Л Е Н И Е

Във връзка с изпълнението на Дейност №7 „Допълнително обучение по български език за децата от ДГ "Маргаритка" гр. Смядово“ и Дейност №8 „Подобряване на образователната среда в СУ "Св. Св. Кирил и Методий" и в ДГ "Маргаритка" гр. Смядово“  по проект BG05M9OP001-2.018-0032 „Община Смядово с грижа за всички“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирани от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд Европейските структурни и инвестиционни фондове, по процедура BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 1, община Смядово

ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА РЪКОВОДИТЕЛИ НА КЛУБОВЕ ПО ИНТЕРЕСИ В ДГ „МАРГАРИТКА“ ГР. СМЯДОВО

Документи за кандидатстване:

Обявление (128 KB, DOC)

Заявление (102 KB, DOC)

Автобиография (60.15 KB, DOCX)

Декларация (99.5 KB, DOC)

Уведомление (99.5 KB, DOC)


26/9/2019 г.

Списък с окончателни резултати (60.19 KB, DOCX) от ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА РЪКОВОДИТЕЛИ НА КЛУБОВЕ ПО ИНТЕРЕСИ В ДГ „МАРГАРИТКА“ ГР. СМЯДОВО


30/9/2019 г.

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Във връзка с изпълнението на Дейност № 11 „Подкрепа на учениците за продължаване на образованието в гимназиалния етап и успешно завършване на средното образование от СУ „Св. св. Кирил и Методий" гр. Смядово“ по проект BG05M9OP001-2.018-0032 „Община Смядово с грижа за всички“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирани от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд Европейските структурни и инвестиционни фондове, по процедура BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 1, община Смядово ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР  НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ В СУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ ГР. СМЯДОВО.

Документи:

Обявление (125 KB, DOC)

Заявление (103.5 KB, DOC)

Автобиография (60.28 KB, DOCX)

Декларация (99.5 KB, DOC)

Уведомление (99.5 KB, DOC)

07/10/2019 г.

Извлечение от Протокол на комисията за подбор (385.61 KB, PDF)


29/11/2019 г.

П Р О Г Р А М А  (200.7 KB, DOCX)

Информационно събитие по Проект BG05M9OP001-2.018-0032 „Община Смядово с грижа за всички“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирани от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

Възрожденски комплекс

гр. Смядово, ул. „Йордан Овчаров“ № 4

 

Материали от информационно събитие (1.97 MB, ZIP)


27/04/2020 г.

ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „КАРИЕРЕН КОНСУЛТАНТ“  В СУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ ГР. СМЯДОВО

Документи за кандидатстване по процедурата:

Обявление (315.36 KB, PDF)

Заявление (102.5 KB, DOC)

Автобиография (60.03 KB, DOCX)

Декларация при кандидатстване (99.5 KB, DOC)

Уведомление (99.5 KB, DOC)


Списък допуснати кандидати до интервю (225.57 KB, PDF)

Списък окончателно класиране (227.3 KB, PDF)

 


МАЙ 27, 2020

ЦЕНТЪР „АМАЛИПЕ“ ОБЯВЯВА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО „ОБРАЗОВАТЕЛЕН МЕДИАТОР“ ЗА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМЯДОВО

 

Във връзка с изпълнение на дейностите по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG05M90P001-2.018-0032-2014BG05M2OP001-C01 от 01.03.2019 г. по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. за  проект BG05M90P001-2.018-0032 „Община Смядово с грижа за всички“, процедура чрез директно предоставяне с интегрирано проектно предложение BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 1, Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“ обявява подбор на кандидати за заемане на длъжността: Образователен медиатор – 1 (едно) свободно работно място на пълен работен ден за нуждите на проекта на територията на Община Смядово.

Основна цел на длъжността.

Основната цел на образователният медиатор е свързана с активизиране и овластяване на родителите за реално участие в образователния процес и вземане на важни управленски решения.

Области на дейност.

 1. Работа на терен с представителите на малцинствените общности – разговори-консултации с родители, относно мотивацията за подкрепа на образованието на техните деца;
 2. Успешно разрешени случаи на застрашени от отпадане от образование ученици;
 3. Създаване на база данни за семейната среда на ученици и деца от детските градини;
 4. Създаване на родителски клубове в детската градина и училището на територията на общината;
 5. Включване на родителите в дейността на образователните институции;
 6. Съдействие при организиране на родителски обучения/лектории и повишаване на капацитета на родителската общност;

7. Работа в общността за повишаване на нейната самоорганизация, провеждане на общностни събития за популяризиране на културната идентичност (отбелязване на календарни празници, културни събития и др.), изграждане на механизми за помощ на лица в риск и за насърчаване на личностно и професионално развитие, провеждане на кампании в общността за преодоляване на ранните бракове и негативните стереотипи и практики, имащи негативно влияние върху социалното включване на младите хора от маргинализираните общности.

Изисквания към кандидатите:

 1. Да познават местната общност, нейните културни особености.
 2. Позитивна нагласа за работа с уязвими групи, мотивация за професионално развитие.
 3. Личностни качества: толерантност, дискретност, комуникативност, лоялност, умение за работа в екип;
 4. Добри организационни и комуникативни умения;
 5. Компютърна грамотност;
 6. Опит в извършване на подобен вид дейност е предимство;
 7. Умения за общностна работа е предимство;
 8. Да се ползва с доверието и да говори езика на местната общност е предимство;

 

Начин на извършване на подбора:

Подборът ще бъде извършен по документи. По преценка на комисията, кандидатите ще бъдат поканени на събеседване!

 

Необходими документи:

 1. Писмено заявление за кандидатстване;
 2. Автобиография;
 3. Копие от диплома за завършено образование;
 4. Копие на документи удостоверяващи продължителността на професионалния опит;
 5. Други документи предоставени от кандидатите доказващи тяхната квалификация и умения.

 

Продължителност на заетостта: до приключването на проекта

Документи се подават лично или по пощата на адрес: гр. Велико Търново, ул. „Самуил“ №4, ет.1, ап.15, в запечатан плик, на който е изписано: „Кандидатстване за позиция „Образователен медиатор“ за изпълнение на проект в Община Смядово“ или на електронен адрес: amalipe.shumen@yahoo.com, като в ТЕМА на писмото се посочва Кандидатстване за позиция: „Кандидатстване за позиция „Образователен медиатор“ за изпълнение на проект в Смядово“

Срок за подаване на документи: до 17.00 на  8 юни 2020 г.

 

Документи по процедурата за подбор (1.74 MB, PDF)

 


ОБЯВЛЕНИЕ

Народно читалище "Братство-1860" - гр. Смядово обявява процедура за подбор на кандидати за длъжността "педагог - ръководител на лятна занималня" в НЧ "Братство-1860" - гр. Смядово.

Обявление - пълен текст (138.33 KB, PDF)

Заявление (72 KB, DOC)

Автобиография (60.32 KB, DOCX)

Декларация (68 KB, DOC)

23/06/2020 г.

Списък на кандидатите за длъжността "педагог - ръководител на лятна занималня" в НЧ "Братство-1860" - гр. Смядово (61.65 KB, PDF)

24/06/2020 г.

Списък с класираните кандидати за длъжността "педагог - ръководител на лятна занималня" в НЧ "Братство-1860" - гр. Смядово (82.36 KB, PDF)


26/06/2020 г.

Процедура за подбор на кандидати за заемане на длъжността Експерт "Организация и провеждане на кампании" към Център за обществена подкрепа - гр. Смядово

Обявление (190.03 KB, PDF)

Заявление (103.5 KB, DOC)

Автобиография (60.17 KB, DOCX)

Декларация (99.5 KB, DOC)

Уведомление (99.5 KB, DOC)


11/09/2020 г.

Община Смядово ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА КАНДИДАТИ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА: „РАБОТНИК КУХНЯ“ - 2 свободни работни места

Обявление (332.57 KB, PDF)

Заявление (103 KB, DOC)

Автобиография (59.98 KB, DOCX)

Декларация при кандидатстване (100.5 KB, DOC)

Уведомление за защита на личните данни (100 KB, DOC)


18/09/2020 г.

ОБЩИНА СМЯДОВО ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА РЪКОВОДИТЕЛИ НА КЛУБОВЕ ПО ИНТЕРЕСИ В ДГ „МАРГАРИТКА“ ГР. СМЯДОВО

ОБЯВЛЕНИЕ (304.38 KB, PDF)

ЗАЯВЛЕНИЕ (104 KB, DOC)

АВТОБИОГРАФИЯ (60.34 KB, DOCX)

ДЕКЛАРАЦИЯ ПРИ КАНДИДАТСТВАНЕ (100.5 KB, DOC)

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ (100 KB, DOC)