Република България ● Община Смядово

Езици

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

петък, 05.03.2021 г.

ПОКАНА – ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

на Проект на План за интегрирано развитие на Община Смядово (ПИРО) за периода 2021-2027 г.

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

В изпълнение на чл. 23 от Закона за регионално развитие (ЗРР) и чл.19, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за регионално развитие (ППЗРР) Община Смядово е изготвила ПРОЕКТ на План за интегрирано развитие на Община Смядово за периода 2021-2027 г. Същият е публикуван на интернет страницата на Общината за обществено обсъждане в срок до 15.03.2021 г.

Проектът на План за интегрирано развитие на община Смядово за периода 2021-2027 г. е публикуван в официалния сайт на Община Смядово на следния линк:

http://www.smyadovo.bg/bg/content/plan-za-integrirano-razvitie-na-obshtina-smyadovo-piro-za-2021-2027-g

В своята същност Планът за интегрирано развитие на Община Смядово (ПИРО) 2021-2027 г. е основополагащ, стратегически документ и е важен инструмент за управлението на общината през следващите 7 (седем) години. Пространственият обхват на ПИРО включва цялата територия на Общината. Той осигурява пространствена, времева и фактическа координация и интеграция на различни политики и планови ресурси за постигане на дефинираните цели за трайно подобряване на икономическото, социалното и екологичното състояние на територията на Община Смядово. 

ПИРО е със средносрочно действие, като времето за неговото изпълнение съвпада със следващия програмен период на ЕС – до края на 2027 година.

Основната цел на ПИРО Смядово е да предложи обща рамка и последователност от конкретни действия за устойчиво и интегрирано развитие на местно ниво, обединени в конкретна програма за действие.

Публичното обсъждане на ПИРО ще се проведе на 17.03.2021 г. от 15:30 часа в Музеен комплекс Смядово при спазване на всички епидемиологични мерки.

Водещ принцип при разработването на Плана е партньорството със заинтересованите страни – организации, институции, икономически и социални партньори, както и с физически лица и представители на юридически лица, имащи отношение към развитието на Общината.

В тази връзка Общинска администрация Смядово отправя настоящата покана-обявление за обществено обсъждане и разчита на Вашето активно участие в процеса на изготвяне на този важен за всички нас стратегически планов документ.