Република България ● Община Смядово

Езици

Покана за публично обсъждане

петък, 08.03.2019 г.

ПОКАНА

ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА СМЯДОВО ЗА 2018 ГОДИНА

На основание чл. 14 и чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси и чл. 44, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за следващи три години за съставяне, приемане, изпълнение, отчитане и контрол на бюджета на Община Смядово

ПОКАНВАМ

Всички граждани и заинтересовани лица на публичното обсъждане на изпълнението на бюджета на Община Смядово за 2018 г., което ще се проведе на 18.03.2019г. /понеделник/ от 16:00 часа в Конферентната зала на Община Смядово.

Становища по годишния отчет за изпълнението на бюджета на Община Смядово за 2018 година могат да се предоставят в деловодството на Общински съвет Смядово /стая №2/, разположено в административната сграда на Община Смядово в срок до 15:30 часа на 18.03.2019 г.

 

БОРИСЛАВ БОРИСОВ /П/

Председател на Общински съвет Смядово

Документи

Отчет за изпълнение на бюджета на Община Смядово за 2018 г. (1.54 MB, PDF)

Докладна записка (365.97 KB, PDF)