Република България ● Община Смядово

Езици

Покана за подаване на проектни предложения

петък, 24.07.2020 г.
Категория: 

ПОКАНА

ЗА ПОДАВАНЕ НА КАНДИДАТУРИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ОТ ОБЩИНСКИЯ ФОНД ЗА ПОДКРЕПА НА МЕСТНИ ИНИЦИАТИВИ

 

Община Смядово обявява процедура за набиране на кандидатури за финансиране на местни инициативи.
Приоритетни са следните области:       

 •  Подобряване облика на населените места /почистване, залесяване, оформяне на градински кътове, подобряване състоянието на спортни и детски площадки, поставяне на пясъчници, освежаване чрез боядисване и варосване и др./;
 •  Насърчаване на доброволческа дейност, междукултурно и междуетническо сътрудничество;
 •  Социална сфера;
 •  Организиране на ежегодни конкурси за най-добро населено място, улица и други дейности;
 •  Образование;
 •  Култура;
 •  Спорт.

  Максималната стойност на финансовата подкрепа за една инициатива е 500,00 /петстотин/ лева.
  Обща стойност на фонда: 5 000,00 лв.  
  Краен срок за подаване на предложенията: 17:00 часа на 24.08.2020 г
  .   
   

            Допустими кандидати могат да бъдат организации, читалища, сдружения с нестопанска цел, кметства, пенсионерски клубове, сдружения на собствениците и неформални граждански групи, осъществяващи дейността си на територията на община Смядово и желаят да реализират инициативи в полза на местната общност.

            Предложенията следва да бъдат изготвени, съгласно изискванията на Правилника за организацията, дейността и управлението на Общински фонд за подкрепа на местни инициативи.           Формулярите за кандидатстване, придружаващите ги документи, както и подробна информация, може да получите на интернет страницата на община Смядово на адрес: www.smyadovo.bg , раздел „Проекти“ – Фонд „Граждански инициативи

http://www.smyadovo.bg/bg/content/fond-grazhdanski-iniciativi

            Проектните предложения за финансова подкрепа на местна инициатива се изпращат или подават на ръка в деловодството на Община Смядово, на следния адрес: 9820, град Смядово, пл. „Княз Борис I“ № 2.

            При неясноти по подадените документи може да се изисква допълнителна информация и документи, уточняващи или удостоверяващи информацията в предложението.

 

            Въпроси, свързани с процедурата и реда за кандидатстване може да задавате на тел. 05351/20 33, е-mail: obshtina_smiadovo@abv.bg.