Република България ● Община Смядово

Езици

Покана за партньорство

сряда, 25.04.2018 г.
Категория: 

П О К А Н А

за партньорство по проектно предложение на община Смядово по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с интегрирано проектно предложение по процедура BG05M9OP001-2.018 „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ. ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ“ – КОМПОНЕНТ 1

Общинска администрация гр. Смядово отправя покана за партньорство към заинтересовани неправителствени организации, работодатели, училища, детски градини и др., за участие в проектно предложение по интегрирана процедура за приобщаване на уязвими групи финансирана по ОП „Развитие на човешките ресурси“ и ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“.

Общата цел на планираните дейности в проектното предложение е да се допринесе за повишаване качеството на живот, социалното включване и намаляване на бедността, както и до трайната интеграция на най-маргинализираните общности, вкл. ромите, живеещи на територията на община Смядово, чрез реализацията на комплексни мерки и прилагането на интегриран подход.

Всички заинтересовани лица могат да подадат заявление за интерес, в свободен текст, в което да посочат:

  • Наименование и описание на организацията/фирмата/институцията;
  • Предложение за дейности, които организацията/фирмата/институцията ще реализира като партньор;
  • Примерен бюджет за дейностите, които организацията /фирмата/ институцията ще реализира като партньор;
  • Опит в изпълнение на такива дейности (ако има такъв – описание) ;
  • Идеи за цялостния проект.

Одобрените партньори ще бъдат поканени да се включат в разработването на проектното предложение.

Заявленията за интерес могат да се подават в Информационния център на Общинска администрация Смядово,  пл. „Княз Борис І” № 2, лично или по пощата, в срок до 17.00 часа на 04.05.2018г.

            Повече информация за процедура BG05M9OP001-2.018 „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ. ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ“ – КОМПОНЕНТ 1 можете да получите на интернет адрес: https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/b8f6fccd-6873-42e8-bf93-5d84351bcb93

Телефон за информация: 05351/2033, лице за контакт: Димитрина Маринова

Дата: 25.04.2018 г.