Република България ● Община Смядово

Езици

ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА СМЯДОВО /ПИРО/ ЗА 2021-2027 г.

сряда, 19.08.2020 г.

В изпълнение на Закона за регионалното развитие и в отговор на предизвикателствата пред новия програмен период на ЕС, Община Смядово започна разработването на План за интегрирано развитие на общината (ПИРО) за периода 2021-2027 г.

Планът е основен инструмент за планиране, програмиране, управление и ресурсно осигуряване на развитието на общината през следващите седем години. Като стратегически документ, той обвързва сравнителните предимства и потенциал на местно ниво с ясно дефинирана визия, цели и приоритети, свързани от общия стремеж за устойчиво развитие, по-добра обществена среда и по-висок жизнен стандарт на хората в общината.

Участието на гражданите и бизнеса в процеса по изработването на ПИРО е изключително важно и би гарантирало неговото качество, реалистичност и широка обществена подкрепа.

Вашите мнения и предложения може да дадете и чрез попълване на настоящата анкета ТУК!

15/02/2021

План за интегрирано развитие на община Смядово - проект (10.31 MB, PDF)

Приложение 1 (494.62 KB, PDF)

Приложение 1А (187.41 KB, PDF)

Приложение 2 (136.11 KB, PDF)

Приложение 3 (445.19 KB, PDF)

Приложение 4 (293.66 KB, PDF)

Приложение 5 (445.96 KB, PDF)

Приложение 6 (435.68 KB, PDF)

Приложение 7 (243.22 KB, PDF)


05/03/2021 г.

ПОКАНА – ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

на Проект на План за интегрирано развитие на Община Смядово (ПИРО) за периода 2021-2027 г.

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

В изпълнение на чл. 23 от Закона за регионално развитие (ЗРР) и чл.19, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за регионално развитие (ППЗРР) Община Смядово е изготвила ПРОЕКТ на План за интегрирано развитие на Община Смядово за периода 2021-2027 г. Същият е публикуван на интернет страницата на Общината за обществено обсъждане в срок до 15.03.2021 г.

Проектът на План за интегрирано развитие на община Смядово за периода 2021-2027 г. е публикуван в официалния сайт на Община Смядово на следния линк:

http://www.smyadovo.bg/bg/content/plan-za-integrirano-razvitie-na-obshtina-smyadovo-piro-za-2021-2027-g

В своята същност Планът за интегрирано развитие на Община Смядово (ПИРО) 2021-2027 г. е основополагащ, стратегически документ и е важен инструмент за управлението на общината през следващите 7 (седем) години. Пространственият обхват на ПИРО включва цялата територия на Общината. Той осигурява пространствена, времева и фактическа координация и интеграция на различни политики и планови ресурси за постигане на дефинираните цели за трайно подобряване на икономическото, социалното и екологичното състояние на територията на Община Смядово. 

ПИРО е със средносрочно действие, като времето за неговото изпълнение съвпада със следващия програмен период на ЕС – до края на 2027 година.

Основната цел на ПИРО Смядово е да предложи обща рамка и последователност от конкретни действия за устойчиво и интегрирано развитие на местно ниво, обединени в конкретна програма за действие.

Публичното обсъждане на ПИРО ще се проведе на 17.03.2021 г. от 15:30 часа в Музеен комплекс Смядово при спазване на всички епидемиологични мерки.

Водещ принцип при разработването на Плана е партньорството със заинтересованите страни – организации, институции, икономически и социални партньори, както и с физически лица и представители на юридически лица, имащи отношение към развитието на Общината.

В тази връзка Общинска администрация Смядово отправя настоящата покана-обявление за обществено обсъждане и разчита на Вашето активно участие в процеса на изготвяне на този важен за всички нас стратегически планов документ.


ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА СМЯДОВО 2021-2027  (8.13 MB, PDF)

Приет с Решение № 167 (41.01 KB, PDF) на Общински съвет Смядово от 25.03.2021 г.

Приложение № 1 (499.05 KB, PDF)Програма за реализация на ПИРО на община Смядово за периода 2021-2027 г.: описание на предвидените мерки и дейности

Приложение № 1А (187.41 KB, PDF)Индикативен списък на важни за общината проекти, включени в ПИРО на община Смядово за периода 2021-2027 г.

Приложение № 2 (108.37 KB, PDF)Индикативна финансова таблица

Приложение № 3 (445.19 KB, PDF)Матрица на индикаторите за наблюдение и оценка на ПИРО на община Смядово за периода 2021-2027 г.

Приложение № 4 (293.66 KB, PDF)– Инвестиционни намерения ВиК - Шумен

Приложение № 5 (445.96 KB, PDF)– Информация за проекти на община Смядово, финансирани със средства от ЕС, национални програми и други източници в периода 2014-2020 г.

Приложение № 6 (435.68 KB, PDF)Характеристики на големи съоръженията (по – големи от 5 м) по Републиканската пътна мрежа на територията на Община Смядово

Приложение № 7 (243.22 KB, PDF)Автобусни линии по утвърдени маршрутни разписания от транспортната схема на Община Смядово


Решение №  ШУ-10-ЕО/2021 г. (4.12 MB, PDF) на Регионалната инспекция по околната среда и водите -гр. Шумен за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Плана за интегрирано развитие на община Смядово за периода 2021-2027 г.