Република България ● Община Смядово

Езици

Обявления

понеделник, 25.03.2019 г.
Категория: 

О Б Я В Л Е Н И Е

по чл.128, ал.1 ЗУТ

№ 17/21.03.2019 г.

 

Дирекция "Специализирана администрация" при Община Смядово, на основание чл.128. ал.1 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите лица по смисъла на чл. 131 ЗУТ:

В Община Смядово е представен Проект за изменение на Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ в обхват: урегулиран поземлен имот XIII от кв.47 и част от УПИ I Резервен терен от кв.45 гр.Смядово, общ.Смядово, обл.Шумен, като:

  • План за регулация: предвижда се двата ПИ с идентификатори 67708.307.391 и 67708.307.410 да се урегулират като един УПИ II от кв. 45 с отреждане „временна площадка за строителни отпадъци". Отпада улица от о.т. 205 - о.т. 297 във връзка с чл. 134 ал.2 т.1 от ЗУТ
  • План за застрояване: новообразуваното УПИ ІІ от кв.45 се променя от „за озеленяване" в конкретно предназначение на имота „терен за временна площадка за строителни отпадъци", устройствена зона „Техническа за строителни отпадъци" - означена като (Тсо).

 Да се предвидят следните устройствени нормативи:

  • начин на застрояване свободно  „е“;
  • максимална височина на застрояване - до 10 м.;
  • плътност (процент) на застрояване (П застр.) - до 70 на сто;
  • интензивност на застрояване (К инт.) - 1.8:
  • минимална озеленена площ (П озел.) - 25 на сто“

Обявлението, да се постави на определените за това места в сградата на общината и кметството, и да се публикува на интернет страницата на общината и в поне един местен вестник, съгласно чл. 128. ал. 1 ЗУТ.

 

инж. Калоян Киров

Директор „СА“