Република България ● Община Смядово

Езици

ОБЯВЛЕНИЕ по §8, ал.4 по изречение трето от ПР на ЗУТ№ 74/14.09.2021 г. - урегулиран поземлен имот II - 243 в квартал 37, с. Кълново

вторник, 14.09.2021 г.
Категория: