Република България ● Община Смядово

Езици

ОБЯВЛЕНИЕ по чл.124б, ал. 2 от ЗУТ № 42/17.05.2019 г.

понеделник, 20.05.2019 г.
Категория: 

О Б Я В Л Е Н И Е

по чл.124б, ал.2 от ЗУТ

№ 42/17.05.2019 г.

Дирекция “Специализирана администрация” при Община Смядово, на основание чл.135, ал.7 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите лица по смисъла на чл. 131 ЗУТ:

 С Решение/Заповед №270/17.05.2019г. на Общински съвет Смядово/Кмета на Община Смядово е разрешено изработването на  „ подробен устройствен план - /план за регулация/; /план за застрояване/; /план за регулация и застрояване/; /работен устройствен план/; /парцеларен план/, в обхват: урегулиране на УПИ І-291,294 от кв.33 по плана на с.Янково, общ.Смядово, обл.Шумен по съществуващи граници на ПИ 291 и придаваемо общинско място към УПИ І-291,294 от кв.33.

Съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ, настоящето решение не подлежи на оспорване.    

Изготвил: /п/

                   инж. Калоян Киров