Република България ● Община Смядово

Езици

Обявление до г-н Шакир Мехмедов

четвъртък, 26.09.2019 г.
Категория: 

ДО

ШАКИР МЕХМЕДОВ

 

О Б Я В Л Е Н И Е

по §8, ал. 4 по изречение трето от ПР на ЗУТ

№ 95А/02.09.2019 г.

Дирекция “Специализирана администрация” при Община Смядово, на основание §8, ал. 4 по изречение трето от ПР на ЗУТ, обявява на заинтересуваните лица: собствениците на имотите - предмет на самия план, по чл. 131, ал. 1 и ал. 2, т. 1 от ЗУТ:

Заповед № 571/02.09.2019г. на Кмета на Община Смядово за

„Изменението на дворищнорегулационния план по §8, ал. 2, т. 3 от ПР от ЗУТ, в обхват: урегулирани поземлени имоти ІV-97, ХVІ-362 и ХІІ-133 в квартал 9,  по плана на с.Бял бряг, общ. Смядово, като вътрешните регулационни линии се поставят в съответствие със съществуващите граници на поземлен  имот 362.”

Настоящата заповед на основание чл.215, ал.1 и 4 от ЗУТ може да бъде обжалвана по законосъобразност в четиринадесет дневен срок от съобщението й чрез Общината пред Административен съд Шумен. Жалбите срещу нея не спират изпълнението й, съгласно §8 ал.4 по изречение трето от ПР на ЗУТ.

 

Изготвил: /п/

                   инж.Калоян Киров