Република България ● Община Смядово

Езици

Обявлениe до Цветанка Кюркчиева

понеделник, 09.09.2019 г.
Категория: 

ДО

ЦВЕТАНКА КЮРКЧИЕВА

 

 

О Б Я В Л Е Н И Е

по §8, ал.4 по изречение трето от ПР на ЗУТ

№ 82/09.08.2019г.

 

Дирекция “Специализирана администрация” при Община Смядово, на основание §8, ал.4 по изречение трето от ПР на ЗУТ, обявява на заинтересуваните лица: собствениците на имотите - предмет на самия план, по чл.131, ал.1 и ал.2, т.1 ЗУТ:

Заповед № 506/09.08.2019г. на Кмета на Община Смядово за :

„Изменението на дворищнорегулационния план по §8, ал. 2, т. 3 от ПР от ЗУТ  в обхват: урегулирани поземлени имоти ХХ-1831, ХІХ-461,ХVІІІ-1020, ІХ-1001, VІІІ-1000, ХІІ-999 и VІІ-998 от квартал 94, гр. Смядово, общ. Смядово, обл. Шумен, като вътрешните регулационни линии се поставят в съответствие със съществуващите граници на поземлени имот с идентификатори 67708.307.461 и  67708.307.453.”

Настоящата заповед на основание чл.215, ал.1 и 4 от ЗУТ може да бъде обжалвана по законосъобразност в четиринадесет дневен срок от съобщението й чрез Общината пред Административен съд Шумен.

Жалбите срещу нея не спират изпълнението й, съгласно §8 ал.4 по изречение трето от ПР на ЗУТ.

 

 

Изготвил:

                   инж.Калоян Киров